en en

Podiely jednotlivých bánk na predmetných typoch úverov v júli 2008

Podiely jednotlivých bánk na predmetných
typoch úverov v júli 2008
Úvery na
nehnuteľnosti 1
Z toho: Bezúčelové úvery
zabezpečené
nehnuteľnosťou
hypotekárne
úvery 2
iné úvery na
nehnuteľnosti
úvery
stavebného
sporenia 3
Banky s hypotekárnou licenciou 4
Československá obchodná banka 5,05% 5,22% 8,66% 0% 15,24%
Dexia banka 1,67% 3,20% 0,65% 0% 8,07%
Istrobanka 2,15% 4,35% 0,50% 0% 2,89%
OTP 3,48% 7,58% 0% 0% 0%
Slovenská sporiteľňa 21,60% 8,26% 58,02% 0% 19,12%
Tatra banka 15,17% 32,13% 1,40% 0% 31,41%
UniCredit Bank 3,08% 3,35% 5,03% 0% 2,55%
Volksbank 1,74% 3,28% 0,78% 0% 1,81%
Všeobecná úverová banka 21,99% 32,64% 22,87% 0% 18,28%
Stavebné sporiteľne
ČSOB stavebná sporiteľňa 1,05% 0,0% 0,0% 4,48% 0,0%
Prvá stavebná sporiteľňa 19,96% 0,0% 0,0% 85,21% 0,0%
Wüstenrot stavebná sporiteľňa 2,42% 0,0% 0,0% 10,32% 0,0%
Iné banky a pobočky zahraničných bánk
BRE Bank 0,24% 0,0% 0,78% 0% 0,62%
Citibank 0,06% 0,0% 0,18% 0% 0%
HSBC 0,003% 0,0% 0,01% 0% 0%
ING Bank 0,001% 0,0% 0,003% 0% 0%
Komerční banka 0,0003% 0,0% 0,001% 0% 0%
Banco Mais 0,002% 0,0% 0,01% 0% 0%
Poštová banka 0,31% 0,0% 1,03% 0% 0%
Privatbanka 0,02% 0,0% 0,07% 0% 0,01%

Zdroj: NBS, Mesačný výkaz o stave úverov v slovenských korunách a o výške priemerných úrokových mier; Mesačný výkaz o stave úverov v Euro a o výške priemerných úrokových mier; údaje zahŕňajú iba úvery poskytnuté sektoru obyvateľstva (S.143, S144, S145); v tabuľke nie sú úvery s úrokovou mierou 0%; v tabuľke sú uvedené iba banky, ktoré poskytujú daný typ úveru; údaje zahŕňajú úvery poskytnuté v slovenskej korune a Euro.

V tabuľke sú údaje členené na účelové úvery zabezpečené nehnuteľnosťou (úvery na nehnuteľnosti a v rámci nich HÚ, iné úvery na nehnuteľnosti a úvery stavebného sporenia) a bezúčelové úvery zabezpečené nehnuteľnosťou (predpokladéme, že väčšia časť z týchto úverov je poskytnutá za účelom kúpy nehnuteľnosti).

1 Súčet hypotekárnych úverov (stĺpec 3), úverov stavebného sporenia (stĺpec 5) a iných úverov na bývanie (stĺpec 4) tvorí celkové úvery na nehnuteľnosti (stĺpec 2).
2 Podiely bánk na hypotekárnych úveroch v tomto členení sú odlišné ako podiely uvádzané pri nesplatených istínách z hypotekárnych úverov získané od hypotekárnych správcoch (uvedené vyššie). Dôvodom je, že v tejto tabuľke sú uvedené podiely bánk na hypotekárnych úveroch poskytnutých obyvateľstvu, kým v hore uvedenej tabuľke sú podiely bánk na celkových hypotekárnych úveroch. Rozdiel vzniká aj tým, že v hlásení od hypotekárneho správcu sú uvedené len tie hypotekárne úvery, u ktorých už došlo k zápisu záložného práva katastrálnym úradom. Zatiaľ čo v tejto tabuľke je celkový objem nesplatených istín hypotekárnych úverov bez ohľadu na to či už došlo k zápisu práva na katastrálnom úrade.
3 Údaje zahŕňajú stavebné úvery a medziúvery.
4 Zákon o bankách § 2 ods. 2 písm. n)