en en

Podiely jednotlivých bánk na predmetných typoch úverov v auguste 2008

Podiely jednotlivých bánk na predmetných
typoch úverov v auguste 2008
Úvery na
nehnuteľnosti 1
Z toho: Bezúčelové úvery
zabezpečené
nehnuteľnosťou
hypotekárne
úvery 2
iné úvery na
nehnuteľnosti
úvery
stavebného
sporenia 3
Banky s hypotekárnou licenciou 4
Československá obchodná banka 5,09% 5,18% 8,72% 0% 15,14%
Dexia banka 1,68% 3,21% 0,70% 0% 7,99%
Istrobanka 2,11% 4,26% 0,54% 0% 3,03%
OTP 3,43% 7,52% 0% 0% 0%
Slovenská sporiteľňa 21,59% 8,28% 56,98% 0% 18,63%
Tatra banka 15,27% 31,89% 2,29% 0% 31,66%
UniCredit Bank 3,05% 3,29% 4,96% 0% 2,46%
Volksbank 1,76% 3,32% 0,79% 0% 1,78%
Všeobecná úverová banka 22,13% 33,06% 22,51% 0% 18,54%
Stavebné sporiteľne
ČSOB stavebná sporiteľňa 1,03% 0,0% 0,0% 4,47% 0,0%
Prvá stavebná sporiteľňa 19,71% 0,0% 0,0% 85,31% 0,0%
Wüstenrot stavebná sporiteľňa 2,36% 0,0% 0,0% 10,22% 0,0%
Iné banky a pobočky zahraničných bánk
BRE Bank 0,30% 0,0% 0,97% 0% 0,76%
Citibank 0,05% 0,0% 0,17% 0% 0%
HSBC 0,003% 0,0% 0,01% 0% 0%
ING Bank 0,001% 0,0% 0,003% 0% 0%
Komerční banka 0,0003% 0,0% 0,001% 0% 0%
Banco Mais 0,002% 0,0% 0,01% 0% 0%
Poštová banka 0,40% 0,0% 1,27% 0% 0%
Privatbanka 0,02% 0,0% 0,07% 0% 0,00%

Zdroj: NBS, Mesačný výkaz o stave úverov v slovenských korunách a o výške priemerných úrokových mier; Mesačný výkaz o stave úverov v Euro a o výške priemerných úrokových mier; údaje zahŕňajú iba úvery poskytnuté sektoru obyvateľstva (S.143, S144, S145); v tabuľke nie sú úvery s úrokovou mierou 0%; v tabuľke sú uvedené iba banky, ktoré poskytujú daný typ úveru; údaje zahŕňajú úvery poskytnuté v slovenskej korune a Euro.

V tabuľke sú údaje členené na účelové úvery zabezpečené nehnuteľnosťou (úvery na nehnuteľnosti a v rámci nich HÚ, iné úvery na nehnuteľnosti a úvery stavebného sporenia) a bezúčelové úvery zabezpečené nehnuteľnosťou (predpokladéme, že väčšia časť z týchto úverov je poskytnutá za účelom kúpy nehnuteľnosti).

1 Súčet hypotekárnych úverov (stĺpec 3), úverov stavebného sporenia (stĺpec 5) a iných úverov na bývanie (stĺpec 4) tvorí celkové úvery na nehnuteľnosti (stĺpec 2).
2 Podiely bánk na hypotekárnych úveroch v tomto členení sú odlišné ako podiely uvádzané pri nesplatených istínách z hypotekárnych úverov získané od hypotekárnych správcoch (uvedené vyššie). Dôvodom je, že v tejto tabuľke sú uvedené podiely bánk na hypotekárnych úveroch poskytnutých obyvateľstvu, kým v hore uvedenej tabuľke sú podiely bánk na celkových hypotekárnych úveroch. Rozdiel vzniká aj tým, že v hlásení od hypotekárneho správcu sú uvedené len tie hypotekárne úvery, u ktorých už došlo k zápisu záložného práva katastrálnym úradom. Zatiaľ čo v tejto tabuľke je celkový objem nesplatených istín hypotekárnych úverov bez ohľadu na to či už došlo k zápisu práva na katastrálnom úrade.
3 Údaje zahŕňajú stavebné úvery a medziúvery.
4 Zákon o bankách § 2 ods. 2 písm. n)