en en

Podiely jednotlivých bánk na predmetných typoch úverov v novembri 2008

Podiely jednotlivých bánk na predmetných
typoch úverov v novembri 2008
Úvery na
nehnuteľnosti 1
Z toho: Bezúčelové úvery
zabezpečené
nehnuteľnosťou
hypotekárne
úvery 2
iné úvery na
nehnuteľnosti
úvery
stavebného
sporenia 3
Banky s hypotekárnou licenciou 4
Československá obchodná banka 5,18% 5,01% 8,89% 0% 15,35%
Dexia banka 1,72% 3,26% 0,80% 0% 7,74%
Istrobanka 2,03% 4,12% 0,56% 0% 3,15%
OTP 3,29% 7,37% 0% 0% 0%
Slovenská sporiteľňa 21,70% 8,46% 54,17% 0% 17,03%
Tatra banka 15,47% 30,97% 4,91% 0% 32,84%
UniCredit Bank 3,04% 3,14% 4,94% 0% 2,25%
Volksbank 1,78% 3,42% 0,75% 0% 1,70%
Všeobecná úverová banka 22,43% 34,22% 21,57% 0% 18,76%
Stavebné sporiteľne
ČSOB stavebná sporiteľňa 0,98% 0,0% 0,0% 4,42% 0,0%
Prvá stavebná sporiteľňa 19,01% 0,0% 0,0% 85,58% 0,0%
Wüstenrot stavebná sporiteľňa 2,22% 0,0% 0,0% 10,00% 0,0%
Iné banky a pobočky zahraničných bánk
BRE Bank 0,56% 0,0% 1,68% 0% 1,19%
Citibank 0,05% 0,0% 0,16% 0% 0%
HSBC 0,014% 0,0% 0,00% 0% 0%
ING Bank 0,001% 0,0% 0,002% 0% 0%
Komerční banka 0,0003% 0,0% 0,001% 0% 0%
Banco Mais 0,002% 0,0% 0,01% 0% 0%
Poštová banka 0,49% 0,0% 1,47% 0% 0%
Privatbanka 0,03% 0,0% 0,08% 0% 0,00%

Zdroj: NBS, Mesačný výkaz o stave úverov v slovenských korunách a o výške priemerných úrokových mier; Mesačný výkaz o stave úverov v Euro a o výške priemerných úrokových mier; údaje zahŕňajú iba úvery poskytnuté sektoru obyvateľstva (S.143, S144, S145); v tabuľke nie sú úvery s úrokovou mierou 0%; v tabuľke sú uvedené iba banky, ktoré poskytujú daný typ úveru; údaje zahŕňajú úvery poskytnuté v slovenskej korune a Euro.

V tabuľke sú údaje členené na účelové úvery zabezpečené nehnuteľnosťou (úvery na nehnuteľnosti a v rámci nich HÚ, iné úvery na nehnuteľnosti a úvery stavebného sporenia) a bezúčelové úvery zabezpečené nehnuteľnosťou (predpokladéme, že väčšia časť z týchto úverov je poskytnutá za účelom kúpy nehnuteľnosti).

1 Súčet hypotekárnych úverov (stĺpec 3), úverov stavebného sporenia (stĺpec 5) a iných úverov na bývanie (stĺpec 4) tvorí celkové úvery na nehnuteľnosti (stĺpec 2).
2 Podiely bánk na hypotekárnych úveroch v tomto členení sú odlišné ako podiely uvádzané pri nesplatených istínách z hypotekárnych úverov získané od hypotekárnych správcoch (uvedené vyššie). Dôvodom je, že v tejto tabuľke sú uvedené podiely bánk na hypotekárnych úveroch poskytnutých obyvateľstvu, kým v hore uvedenej tabuľke sú podiely bánk na celkových hypotekárnych úveroch. Rozdiel vzniká aj tým, že v hlásení od hypotekárneho správcu sú uvedené len tie hypotekárne úvery, u ktorých už došlo k zápisu záložného práva katastrálnym úradom. Zatiaľ čo v tejto tabuľke je celkový objem nesplatených istín hypotekárnych úverov bez ohľadu na to či už došlo k zápisu práva na katastrálnom úrade.
3 Údaje zahŕňajú stavebné úvery a medziúvery.
4 Zákon o bankách § 2 ods. 2 písm. n)