en en

Medzinárodné dohody a zmluvy týkajúce sa spolupráce pri dohľade nad subjektmi finančného trhu

Podstatné prvky dohody o spolupráci medzi orgánmi bankového dohľadu sú zahrnuté v základných princípoch 3, 12, 13 a 29 dostupných v anglickom jazyku na http://www.bis.org/publ/bcbs230.htm.