en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/389 z 11. novembra 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 909/2014, pokiaľ ide o parametre na výpočet peňažných sankcií za zlyhania vyrovnania a činnosti centrálnych depozitárov cenných papierov v hostiteľských členských štátoch
Autor Európska komisia
Zdroj Úradný vestník Európskej únie
Dátum uverejnenia 10. 3. 2017
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie. Uplatňuje sa od 10. marca 2019, odchylne sa uplatňujú tieto články: Články 2 a 3 sa uplatňujú odo dňa nadobudnutia účinnosti delegovaného aktu prijatého Komisiou podľa článku 7 ods. 15 nariadenia (EÚ) č. 909/2014. Článok 7 sa uplatňuje sa od dátumu uvedeného v článku 55 druhom odseku nariadenia (EÚ) č. 600/2014. Článok 8 sa uplatňuje odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.
Doplňujúce informácie:

Doplňujúce informácie: Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

Charakter dokumentu: Terciálne právo / nelegislatívne akty (delegované akty).

EUR-Lex