en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Metodické usmernenie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 27. júna 2016 č. 5/2016 k posudzovaniu splnenia niektorých podmienok na vydanie povolenia na distribúciu cenných papierov alebo majetkových účastí zahraničných alternatívnych investičných fondov verejnou ponukou neprofesionálnym investorom na území Slovenskej republiky
Autor Národná banka Slovenska
Zdroj Vestník Národnej banky Slovenska
Dátum uverejnenia 13. 7. 2016
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Toto metodické usmernenie sa uplatňuje odo dňa jeho zverejnenia vo Vestníku Národnej banky Slovenska.
Doplňujúce informácie:

Toto metodické usmernenie predstavuje právny názor Národnej banky Slovenska
vo vzťahu k oblasti kolektívneho investovania. Tento právny názor bude uplatňovaný
pri výkone dohľadu zo strany odboru dohľadu nad kapitálovým trhom Národnej banky
Slovenska.