en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/23 zo 16. decembra 2020 o rámci na ozdravenie a riešenie krízových situácií centrálnych protistrán a o zmene nariadení (EÚ) č. 1095/2010, (EÚ) č. 648/2012, (EÚ) č. 600/2014, (EÚ) č. 806/2014 a (EÚ) 2015/2365 a smerníc 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2007/36/ES, 2014/59/EÚ a (EÚ) 2017/1132
Autor Európsky parlament a Rada Európskej únie
Zdroj Úradný vestník Európskej únie
Dátum uverejnenia 22. 1. 2021
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie. Uplatňuje sa od 12. augusta 2022 s výnimkou: článku 95, ktorý sa uplatňuje od 4. júla 2020; článku 87 ods. 2, ktorý sa uplatňuje od 11. februára 2021; článku 9 ods. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 19, článku 10 ods. 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12 a článku 11, ktoré sa uplatňujú od 12. februára 2022; článku 9 ods. 14 a článku 20, ktoré sa uplatňujú od 12. februára 2023.
Doplňujúce informácie:

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

EUR-Lex

Charakter dokumentu