en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Vykonávacie nariadenie komisie (EÚ) 2022/193 zo 17. novembra 2021, ktorým sa menia vykonávacie technické predpisy stanovené vo vykonávacom nariadení (EÚ) č. 926/2014, ktorým sa stanovujú štandardné formuláre, vzory a postupy, pokiaľ ide o informácie, ktoré sa majú oznamovať pri vykonávaní práva usadiť sa a slobody poskytovať služby
Autor Európska komisia
Zdroj Úradný vestník Európskej únie
Dátum uverejnenia 14. 2. 2022
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
Doplňujúce informácie:

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

Charakter dokumentu

EUR-Lex