en en

Základné školy

Nakupovanie s rozumom alebo ako hospodáriť s peniazmi“

Toto zážitkové vzdelávanie naučí žiakov prijímať finančné rozhodnutia zvažovaním rôznych alternatív, osvojiť si schopnosť zoradiť osobné želania a potreby podľa ich dôležitosti a vedieť stanoviť, čo si môžu dovoliť kúpiť a čo nie. Workshop je určený pre žiakov 1. stupňa základných škôl a trvá 45 – 60 minút.

Požiadavky o absolvovanie tohto zážitkového vzdelávania v priestoroch Národnej banky Slovenska v Bratislave zasielajte na adresu: info@nbs.sk. Odporúčaná veľkosť skupiny je do 30 žiakov.

„Kvíz finančnej gramotnosti“

V rámci kvízu finančnej gramotnosti žiakov hravou formou prevedieme cez rôzne témy Národného štandardu finančnej gramotnosti, a tým zvýšime ich povedomie o problematike finančných služieb. Žiaci sa oboznámia nielen s pojmami používanými pri poskytovaní finančných produktov, ale ajs tým, ako sa chrániť ako finančný spotrebiteľ. Osvoja si základné informácie v oblasti finančného trhu, zodpovedného hospodárenia, sporenia a investovania, poistenia ako aj úverov. Pracovať budú v menších skupinkách a riešiť rôzne praktické, logické a matematické úlohy. Na záver bude najšikovnejšia skupina odmenená. Vzdelávanie je určené pre žiakov 2. stupňa základných škôl.

Požiadavky o absolvovanie tohto zážitkového vzdelávania v priestoroch Národnej banky Slovenska v Bratislave zasielajte na adresu: info@nbs.sk. Odporúčaná veľkosť skupiny je do 30 žiakov.