en en

O nás

Od januára 2015 Národná banka Slovenska prevzala od Slovenskej obchodnej inšpekcie spotrebiteľský dohľad v oblasti finančného trhu. Prenos tejto kompetencie sa uskutočnil na základe zmeny zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Národná banka Slovenska vykonáva v súlade s novými kompetenciami ochranu finančných spotrebiteľov, teda dohľad nad dodržiavaním práv spotrebiteľa pri ponuke alebo poskytovaní finančných služieb alebo obchodov subjektov, ktoré podliehajú jej dohľadu. To znamená, že predmetom dohľadu je činnosť subjektov, ktoré dostali od Národnej banky Slovenska povolenie na výkon činnosti, sú registrované v Národnej banka Slovenska, alebo poskytujú na území Slovenskej republiky finančné služby na základe notifikácie a jednotného európskeho pasu. Národná banka Slovenska v rámci svojej kompetencie poskytuje tzv. verejnoprávnu ochranu práv spotrebiteľa, teda ochranu prostredníctvom administratívnych nástrojov pred neprijateľnými zmluvnými podmienkami, nekalými obchodnými praktikami, zavádzajúcou reklamou a porušovaním pravidiel pri poskytovaní finančných služieb spotrebiteľovi.

Národná banka nerozhoduje spory vyplývajúce zo zmluvy medzi spotrebiteľom a finančnou inštitúciou. V tejto oblasti musia klienti hľadať riešenie na súdoch, prípadne cestou alternatívneho riešenia sporov, ktorým je mediácia, prípadne rozhodcovské konanie. Národná banka Slovenska však spotrebiteľovi poskytuje ochranu pred neprijateľnými obchodnými podmienkami alebo obchodnými praktikami tak, že zakáže poskytovateľovi služby používať takéto zmluvné ustanovenia alebo predajné praktiky. Má právomoc ukladať aj pokuty a iné sankcie.Cieľom je zabezpečiť, aby poskytovatelia finančných služieb nezneužívali svoje silnejšie postavenie voči spotrebiteľom, ktorí sú používateľmi ich služieb. Národná banka Slovenska pôsobí aj preventívne a ukladá dohliadanému subjektu opatrenia, aby nevykonal činnosti, ktoré porušujú práva a právom chránené záujmy spotrebiteľov, a to ešte predtým, ako by tak spravil.