en en

Formát platby pri poplatkoch

Pre jednoznačnú identifikáciu došlej platby v NBS je potrebné pri jej úhrade dôsledne vyplniť variabilný aj špecifický symbol.

Poplatky sa uhrádzajú na IBAN: SK87 0720 0000 0000 0000 2516

Platia sa prevodom peňažných prostriedkov alebo vkladom peňažných prostriedkov. Pri platení poplatkov sa uvádzajú tieto identifikačné údaje:

Variabilný symbol

Fyzická osoba:

  • rodné číslo bez lomky („/“), ak je pridelené, alebo
  • dátum narodenia v tvare rok, mesiac, deň (RRRRMMDD), ak nie je pridelené rodné číslo

Právnická osoba:

  • identifikačné číslo, ak je pridelené, alebo
  • porovnateľný identifikačný údaj pri zahraničnej právnickej osobe,

Špecifický symbol

Špecifický symbol sa uvádza podľa prílohy k opatreniu.

Konštantný symbol – 0308