en en

Poplatky

Povinnosť zaplatiť poplatok vzniká podaním žiadosti, ktorá smeruje k vykonaniu úkonu podliehajúceho poplatku. Poplatník je povinný zaplatiť poplatok najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa podania žiadosti.

Každý poplatok sa platí osobitne. Poplatník je po zaplatení poplatku povinný bezodkladne predložiť Národnej banke Slovenska doklad o zaplatení poplatku, najneskôr však pred uplynutím lehoty na rozhodnutie o podanej žiadosti.

Poplatky sa NBS uhrádzajú za:

 • žiadosti:
 1. udelenie povolenia alebo licencie,
 2. rozšírenie alebo inú zmenu udeleného povolenia alebo licencie,
 3. udelenie súhlasu alebo predchádzajúceho súhlasu,
 4. zmenu udeleného súhlasu alebo predchádzajúceho súhlasu,
 5. schválenie úkonu, prospektu alebo iného dokumentu,
 • rozkladu proti prvostupňovému rozhodnutiu o žiadosti podľa písmena a),
 • žiadosti o vydanie duplikátu povolenia, duplikátu licencie, duplikátu schválenia, duplikátu súhlasu, duplikátu predchádzajúceho súhlasu alebo duplikátu iného rozhodnutia NBS,
 • vyhotovenie kópie zápisnice alebo inej listiny zo spisu,
 • úkonu podľa osobitného zákona (napr. poplatky za výkon odbornej skúšky a pod.):
 1. Poplatky za vykonanie odbornej skúšky a odbornej skúšky s certifikátom podľa zákona č. 186/2009 Z. z.

Výška poplatkov

Výšku príslušných poplatkov ustanovuje Opatrenie Národnej banky Slovenska z 25. mája 2021 č. 5/2021 o poplatkoch za úkony Národnej banky Slovenska.