en en

Upozornenie - žiadosti, vyjadrenia a opravné prostriedky zasielané do NBS

17. 04. 2020 | Informácia pre verejnosť

Národná banka Slovenska (NBS) upozorňuje, že počas obdobia pandémie1 dohliadané subjekty a iné subjekty môžu podávať Národnej banke Slovenska žiadosti, vyjadrenia, opravné prostriedky podľa osobitných predpisov, ktoré upravujú činnosť dohliadaných subjektov finančného trhu a iných subjektov, nielen poštou, ale aj elektronicky s kvalifikovaným elektronickým podpisom prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy. Ak žiadosť, vyjadrenie alebo opravný prostriedok podáva viacero osôb, musia byť opatrené kvalifikovaným elektronickým podpisom každej tejto osoby. Národná banka Slovenska môže požiadať dohliadaný subjekt alebo iný subjekt, aby doručil žiadosť, vyjadrenie alebo opravný prostriedok spôsobom, ktorý ustanovujú osobitné predpisy.

Elektronické doručovanie platí aj pre prílohy žiadosti, vyjadrenia alebo opravného prostriedku, ktoré môžu dohliadané subjekty a iné subjekty podať spolu so žiadosťou, vyjadrením alebo opravným prostriedkom, a to aj ak sa podľa osobitných predpisov vyžadujú originály alebo úradne osvedčené kópie listín. Pokiaľ prílohy žiadosti nie je potrebné podpísať kvalifikovaným elektronickým podpisom, priložte ich komprimované v ZIP archíve tak, aby celková veľkosť správy nepresiahla 33 MB. ZIP archív môže obsahovať nasledovné formáty súborov: docx, rtf, odt, xlsx, ods, txt, html, pdf, jpg, tiff, png. Ak nepodpisované prílohy presahujú akceptovateľnú veľkosť súboru, je ich možné po dohode s NBS zaslať prostredníctvom Štatistického zberového portálu alebo iným s NBS dohodnutým spôsobom. Do 30 kalendárnych dní od skončenia obdobia pandémie však budú dohliadané subjekty a iné subjekty povinné prílohy k žiadosti, vyjadrenia alebo opravného prostriedku doložiť spôsobom ustanoveným v osobitných predpisoch, pokiaľ NBS na žiadosť dohliadaného subjektu alebo iného subjektu neupustí od predloženia niektorých príloh v listinnej podobe v súlade so zákonom o dohľade nad finančným trhom. Pod hrozbou poriadkovej pokuty a zrušenia rozhodnutia nesmú byť predložené listiny pozmenené, falšované alebo inak pozmenené.

Elektronické podávanie a podpísanie úkonov je možné prostredníctvom služby „Všeobecná agenda“ ústredného portálu verejnej správy – slovensko.sk. Ako poskytovateľa služby je potrebné zvoliť „Národná banka Slovenska“. Použitie portálu verejnej správy je detailne popísané v jeho návodoch. Podpísanie elektronickej formy žiadosti odporúčame vykonať ako podpísanie prílohy podania služby „Všeobecná agenda“ ústredného portálu verejnej správy.“

1 § 30 zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov,