en en

2023

Vestník NBS čiastka 67/2023 vydaná dňa 28. decembra 2023

Čiastka pre verejnosť 31/2023

OZNAMOVACIA ČASŤ

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní oznámenia Národnej banky Slovenska z 5. decembra 2023 č. 514/2023 Z. z. o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 100. výročia narodenia Jozefa Kronera

Vestník NBS čiastka 63/2023 vydaná dňa 20. decembra 2023

Čiastka pre verejnosť 30/2023

OZNAMOVACIA ČASŤ

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia Národnej banky Slovenska z 5. decembra 2023 č. 479/2023 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 280/2018 Z. z. o predkladaní hlásení podľa Devízového zákona

Vestník NBS čiastka 61/2023 vydaná dňa 14. decembra 2023

Čiastka pre verejnosť 29/2023

NORMATÍVNA ČASŤ

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 5. decembra 2023 č. 11/2023, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska z 21. júna 2021 č. 7/2021 o predkladaní výkazov platobnou inštitúciou, pobočkou zahraničnej platobnej inštitúcie, inštitúciou elektronických peňazí alebo pobočkou zahraničnej inštitúcie elektronických peňazí na štatistické účely

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 5. decembra 2023 č. 12/2023, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska z 21. júna 2021 č. 8/2021 o predkladaní výkazov bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi alebo pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na štatistické účely

Vestník NBS čiastka 60/2023 vydaná dňa 13. decembra 2023

Čiastka pre verejnosť 28/2023

NORMATÍVNA ČASŤ

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 5. decembra 2023 č. 10/2023 o predkladaní hlásení z registra krytých dlhopisov a z registra hypoték na účely vykonávania dohľadu

Vestník NBS čiastka 59/2023 vydaná dňa 12. decembra 2023

Čiastka pre verejnosť 27/2023

NORMATÍVNA ČASŤ

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 5. decembra 2023 č.  9/2023 o registri bankových úverov a záruk

Vestník NBS čiastka 58/2023 vydaná dňa 11. decembra 2023

Čiastka pre verejnosť 26/2023

NORMATÍVNA ČASŤ

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 20. novembra 2023 č.  8/2023, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska z 2. septembra 2014 č. 16/2014 o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk v znení neskorších predpisov

Vestník NBS čiastka 55/2023 vydaná dňa 30. novembra 2023

Čiastka pre verejnosť 25/2023

NORMATÍVNA ČASŤ

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 20. novembra 2023 č. 7/2023 o predkladaní výkazov platobnými inštitúciami, pobočkami zahraničných platobných inštitúcií, inštitúciami elektronických peňazí, pobočkami zahraničných inštitúcií elektronických peňazí, poskytovateľmi platobných služieb v obmedzenom rozsahu a bankami

Vestník NBS čiastka 54/2023 vydaná dňa 24. novembra 2023

Čiastka pre verejnosť 24/2023

NORMATÍVNA ČASŤ

Úplné znenie č. 10/2023 rozhodnutia Národnej banky Slovenska č. 10/2022 z  20. júna 2022 o novej generácii Transeurópskeho automatizovaného expresného systému hrubého vyrovnania platieb v reálnom čase (TARGET-SK) v znení neskorších predpisov

Vestník NBS čiastka 53/2023 vydaná dňa 22. novembra 2023

Čiastka pre verejnosť 23/2023

NORMATÍVNA ČASŤ

Opatrenie Národnej banky Slovenska zo 7. novembra 2023 č. 6/2023, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska z 29. júla 2014 č. 13/2014 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ obchodníkmi  s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na účely vykonávania dohľadu v znení neskorších predpisov

OZNAMOVACIA ČASŤ

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia Národnej banky Slovenska z 23. októbra 2023 č. 428/2023 Z. z. o náležitostiach žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa zákona o starobnom dôchodkovom sporení

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia Národnej banky Slovenska z 23. októbra 2023 č. 429/2023 Z. z. o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Vestník NBS čiastka 52/2023 vydaná dňa 16. novembra 2023

Čiastka pre verejnosť 22/2023

NORMATÍVNA ČASŤ

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 9/2023 zo 7. novembra 2023, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 10/2022 o novej generácii Transeurópskeho automatizovaného expresného systému hrubého vyrovnania platieb v reálnom čase (TARGET-SK) v znení rozhodnutia NBS č. 15/2022

OZNAMOVACIA ČASŤ

Oznámenie Národnej banky Slovenska o zániku rozhodnutia o registrácii na poskytovanie služieb informovania o platobnom účte spoločnosti Finax, o.c.p., a. s.

Vestník NBS čiastka 49/2023 vydaná dňa 26. októbra 2023

Čiastka pre verejnosť 21/2023

NORMATÍVNA ČASŤ

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 23. októbra 2023 č. 5/2023, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska zo 6. novembra 2018 č. 13/2018 o registri krytých dlhopisov

Vestník NBS čiastka 47/2023 vydaná dňa 20. septembra 2023

Čiastka pre verejnosť 20/2023

OZNAMOVACIA ČASŤ

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní oznámenia Národnej banky Slovenska z 5. septembra 2023 č. 365/2023 Z. z. o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 100. výročia narodenia Jána Chryzostoma Korca

Vestník NBS čiastka 44/2023 vydaná dňa 14. augusta 2023

Čiastka pre verejnosť 19/2023

OZNAMOVACIA ČASŤ

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní oznámenia Národnej banky Slovenska z 24. júla 2023 č. 324/2023 Z. z. o vydaní zlatých zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 100 eur pri príležitosti 1 400. výročia vzniku Samovej ríše

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní oznámenia Národnej banky Slovenska z 24. júla 2023 č. 325/2023 Z. z. o vydaní pamätných euromincí v nominálnej hodnote 2 eurá pri príležitosti 200. výročia začiatku pravidelnej expresnej pošty ťahanej koňmi na trase Viedeň – Bratislava

Vestník NBS čiastka 42/2023 vydaná dňa 31. júla 2023

Čiastka pre verejnosť 18/2023

OZNAMOVACIA ČASŤ

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia Národnej banky Slovenska z 11. júla 2023 č. 300/2023 Z. z., ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska č. 139/2013 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o náležitostiach žiadosti o devízovú licenciu a podrobnosti o požiadavkách na obchodovanie s devízovými hodnotami

Vestník NBS čiastka 39/2023 vydaná dňa 19. júla 2023

Čiastka pre verejnosť 17/2023

OZNAMOVACIA ČASŤ

Metodické usmernenie útvarov dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 10. júla 2023 č. 6/2023 k outsourcingu činností vykonávaných dôchodkovou správcovskou spoločnosťou a doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou

Metodické usmernenie útvarov dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 10. júla 2023 č. 7/2023 k výkladu ustanovení zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, obmedzujúcich výšku výdavkov dôchodkovej správcovskej spoločnosti, vrátane výdavkov osôb konajúcich v jej prospech, na uzatváranie zmlúv o starobnom dôchodkovom sporení, propagáciu a reklamu dôchodkových fondov, propagačnú činnosť a reklamu

Vestník NBS čiastka 35/2023 vydaná dňa 26. júna 2023

Čiastka pre verejnosť 16/2023

NORMATÍVNA ČASŤ

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 20. júna 2023 č. 4/2023, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska z 12. decembra 2017 č. 13/2017 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ bankami a pobočkami zahraničných bánk na účely vykonávania dohľadu v znení neskorších predpisov

Vestník NBS čiastka 33/2023 vydaná dňa 22. júna 2023

Čiastka pre verejnosť 15/2023

NORMATÍVNA ČASŤ

Úplné znenie č. 8/2023 rozhodnutia Národnej banky Slovenska č. 2/2015 z 28. apríla 2015 o implementácii rámca menovej politiky Eurosystému v Slovenskej republike v znení neskorších predpisov

Vestník NBS čiastka 31/2023 vydaná dňa 12. júna 2023

OZNAMOVACIA ČASŤ

Čiastka pre verejnosť 14/2023

Metodické usmernenie útvarov dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 29. mája 2023 č. 5/2023 k neoprávnenému podnikaniu v oblasti kolektívneho investovania

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní oznámenia Národnej banky Slovenska z 22. mája 2023 č. 199/2023 Z. z. o vydaní zberateľských euromincí z obyčajných kovov v nominálnej hodnote 5 eur s tematikou Fauna a flóra na Slovensku – bocian čierny

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní oznámenia Národnej banky Slovenska z 22. mája 2023 č. 200/2023 Z. z. o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 20 eur s tematikou Chránená krajinná oblasť Vihorlat

Vestník NBS čiastka 29/2023 vydaná dňa 8. júna 2023

Čiastka pre verejnosť 13/2023

NORMATÍVNA ČASŤ

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 22. mája 2023 č. 3/2023, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska z 11. decembra 2018 č. 16/2018 o predkladaní výkazov o vykonávaní finančného sprostredkovania a výkazov o vykonávaní finančného poradenstva

Vestník NBS čiastka 28/2023 vydaná dňa 6. júna 2023

Čiastka pre verejnosť 12/2023

NORMATÍVNA ČASŤ

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 7/2023 z 22. mája 2023, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 2/2015 o implementácii rámca menovej politiky Eurosystému v Slovenskej republike v znení neskorších predpisov

Vestník NBS čiastka 27/2023 vydaná dňa 5. júna 2023

Čiastka pre verejnosť 11/2023

NORMATÍVNA ČASŤ

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 6/2023 z 22. mája 2023 o určení ročných príspevkov a o osobitnom príspevku dohliadaných subjektov finančného trhu na rok 2024

Vestník NBS čiastka 26/2023 vydaná dňa 29. mája 2023

Čiastka pre verejnosť 10/2023

NORMATÍVNA ČASŤ

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 5/2023 z 22. mája 2023 o určení výšky tlmiacej rezervy (vankúša) pre O-SII

OZNAMOVACIA ČASŤ

Metodické usmernenie útvarov dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 24. apríla 2023 č. 4/2023 k aplikácii usmernení európskych orgánov dohľadu

Vestník NBS čiastka 24/2023 vydaná dňa 19. mája 2023

Čiastka pre verejnosť 9/2023

OZNAMOVACIA ČASŤ

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní oznámenia Národnej banky Slovenska z 25. apríla 2023 č. 166/2023 Z. z. o vydaní zberateľských euromincí z obyčajných kovov v nominálnej hodnote 5 eur s tematikou Fauna a flóra na Slovensku – medveď hnedý

Vestník NBS čiastka 21/2023 vydaná dňa 4. mája 2023

Čiastka pre verejnosť 8/2023

OZNAMOVACIA ČASŤ

Metodické usmernenie útvarov dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 24. apríla 2023 č. 3/2023 k hodnoteniu výšky poistného v povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

Vestník NBS čiastka 20/2023 vydaná dňa 28. apríla 2023

Čiastka pre verejnosť 7/2023

NORMATÍVNA ČASŤ

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 3/2023 z 25. apríla 2023, ktorým sa mení rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 1/2014 o obchodných podmienkach na vykonávanie platobných operácií pre Štátnu pokladnicu v znení neskorších predpisov

Úplné znenie č. 4/2023 rozhodnutia Národnej banky Slovenska č. 1/2014 z 28. januára 2014 o obchodných podmienkach na vykonávanie platobných operácií pre Štátnu pokladnicu v znení neskorších predpisov

Vestník NBS čiastka 18/2023 vydaná dňa 3. apríla 2023

Čiastka pre verejnosť 6/2023

OZNAMOVACIA ČASŤ

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní oznámenia Národnej banky Slovenska zo 14. marca 2023 č. 99/2023 Z. z. o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 100. výročia začiatku pravidelného vysielania československého rozhlasu

Vestník NBS čiastka 13/2023 vydaná dňa 13. marca 2023

Čiastka pre verejnosť 5/2023

NORMATÍVNA ČASŤ

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 28. februára 2023 č. 2/2023, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska z  13. februára 2018 č. 5/2018 o odbornej skúške a odbornej skúške s certifikátom na poskytovanie finančného sprostredkovania a finančného poradenstva v znení neskorších predpisov

OZNAMOVACIA ČASŤ

Metodické usmernenie útvarov dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 1. marca 2023 č. 1/2023, ktorým sa zrušuje Metodické usmernenie útvarov dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 31. augusta 2020 č. 5/2020 k zverejňovaniu informácií bankami v súvislosti s krízou spôsobenou ochorením COVID-19

Metodické usmernenie útvarov dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 1. marca 2023 č. 2/2023 k ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu v rámci činnosti obchodníka s cennými papiermi, správcovskej spoločnosti a finančného agenta a finančného poradcu

Oznámenie Národnej banky Slovenska o zániku povolenia na  poskytovanie platobných služieb spoločnosti Diners Club CS, s.r.o.

Vestník NBS čiastka 10/2023 vydaná dňa 20. februára 2023

Čiastka pre verejnosť 4/2023

OZNAMOVACIA ČASŤ

Oznámenie Národnej banky Slovenska o zániku povolenia na  poskytovanie platobných služieb spoločnosti Orange Slovensko, a.s.

Vestník NBS čiastka 7/2023 vydaná dňa 2. februára 2023

Čiastka pre verejnosť 3/2023

NORMATÍVNA ČASŤ

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 1/2023 z 24. januára 2023, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 9/2013 o podmienkach na vykonávanie hotovostných operácií bánk v znení rozhodnutia NBS č. 3/2016

Úplné znenie č. 2/2023 rozhodnutia Národnej banky Slovenska č. 9/2013 z 26. novembra 2013 o podmienkach na vykonávanie hotovostných operácií bánk v znení neskorších predpisov

Vestník NBS čiastka 5/2023 vydaná dňa 30. januára 2023

Čiastka pre verejnosť 2/2023

OZNAMOVACIA ČASŤ

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní oznámenia Národnej banky Slovenska z 10. januára 2023 č. 22/2023 Z. z. o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 150. výročia spustenia parnej prevádzky na železničnej trati Bratislava – Trnava

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní oznámenia Národnej banky Slovenska z 10. januára 2023 č. 23/2023 Z. z. o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 100. výročia narodenia Viktora Kubala

Vestník NBS čiastka 3/2023 vydaná dňa 19. januára 2023

Čiastka pre verejnosť 1/2023

NORMATÍVNA ČASŤ

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 10. januára 2023 č. 1/2023, ktorým sa ustanovujú národné voľby pre inštitúcie podľa osobitného predpisu