en en

Makroekonomická databáza

Makroekonomická databáza obsahuje dáta základných makroekonomických ukazovateľov rozdelených do ôsmich oblastí: HDP, trh práce, ceny, verejný sektor, platobná bilancia, externé prostredie, mesačné ukazovatele a finančný trh. Umožňuje pracovať s časovými radmi podľa vlastného výberu vrátane grafického spracovania.

Od 1. januára 2020 databáza za externé prostredie nie je aktualizovaná, s výnimkou databázy výmenných kurzov. Údaje je možné získať zo stránok zdrojových inštitúcií.

Výber dát

Frekvencia a transformácie:
Databáza poskytuje ročné údaje (A), kvartálne údaje (Q) a mesačné údaje (M). Tiež poskytuje rôzne transformácie dát na základe definovanej frekvencie. Napríklad pri zadaní kvartálnej frekvencie dát je možné zvoliť nasledujúce transformácie: medzikvartálnu zmenu (QoQ – porovnanie s predchádzajúcim štvrťrokom zo sezónne očistených údajov) a medziročnú zmenu (YoY – porovnanie s rovnakým štvrťrokom predchádzajúceho roka).

Popis časového radu
Za názvom jednotlivého ukazovateľa sa v zátvorke nachádza podrobnejší popis časového radu. Abecedný zoznam použitých skratiek je dostupný nižšie (viď zoznam).

Zdroj údajov
Zdrojovými údajmi sú úrovňové ukazovatele rôznych štatistických, domácich a medzinárodných inštitúcií (viď zoznam), z ktorých sú následne Národnou bankou Slovenska odvodené dynamiky, reálne veličiny, atď. Pri dátach zverejnených v databáze bez výpočtového kalkulačného zásahu NBS je ako zdroj uvedená príslušná inštitúcia, ktorá uvedený ukazovateľ zverejňuje. V prípade, že zo zdrojových (úrovňových) údajov NBS vypočítava rôzne transformácie (napr. medzimesačnú dynamiku), je ako zdroj uvedené NBS calculation (výpočet NBS). Vplyvom zaokrúhľovania môžu vzniknúť pri týchto transformáciách isté rozdiely v porovnaní s oficiálnymi stránkami zdrojových inštitúcií.

Aktualizácia databázy sa uskutočňuje spravidla nasledujúci deň po zverejnení jednotlivých ukazovateľov podľa kalendárov publikovania a nemusí preto vždy korešpondovať s údajmi zdrojovej inštitúcie v prípade, ak tieto robia priebežné revízie dát aj mimo zverejnených kalendárov publikovania.

V prípade, že zvolený časový rad sa v grafe nezobrazí, pre zvolenú frekvenciu dáta nie sú k dispozícii, prípadne sa na uvedených časových radoch pracuje.

 • Abecedný zoznam použitých skratiek
  SkratkaVysvetľujúci text
  %percent
  % of Exportpercent z celkového exportu
  % of GDPpercent z celkového hrubého domáceho produktu
  % of potential outputpercent z celkového potenciálneho produktu
  % of totalpercentuálny podiel z celku
  % p.a.percent za rok
  %/100stotina z percenta
  promile
  absolute changeabsolútna zmena
  annualmedziročný (á)
  ATRakúsko
  average=100priemer=100
  balancessaldá odpovedí
  BEBelgicko
  benchmark=50benchmark
  cashhotovostné plnenie
  CGústredná štátna správa
  contribution in percentage pointspríspevok v percentuálnych bodoch
  CZČeská republika
  DENemecko
  EAEurozóna
  EAexDEEurozóna bez Nemecko
  ESŠpanielsko
  Eureur
  EUR/m2cena v eurách za meter štvorcový
  FRFrancúzsko
  GDPHrubý domáci produkt
  GGverejná správa
  Government consolidated gross debthrubý konsolidovaný dlh verejnej správy
  gross datapôvodné údaje
  hours/employeePočet odpracovaných hodín na zamestnanca
  HUMaďarsko
  CHŠvajčiarsko
  change in balancesrozdiel sáld odpovedí
  indexindex
  index 1982=100priemerný index v roku 1982 = 100
  index 1982-84=100priemer rokov 1982 až 1984 = 100
  index 1993M1=100index január 1993 = 100
  index 1993Q1=100priemerný index prvého štvrťroka 1993 = 100
  index 2005=100priemerný index v roku 2005 = 100
  index 2007=100priemerný index v roku 2007 = 100
  index 2010=100priemerný index v roku 2010 = 100
  index Dec 2000=100index december 2000 = 100
  index Dec 2009=100index december 2009 = 100
  index Dec 2010=100index december 2010 = 100
  index of deflated turnoverindex deflovaný obratom
  ITTaliansko
  LGmiestna samospráva
  long-term average=100dlhodobý priemer=100
  mil. Eurmilióny eur
  mil. Eur (FOB)milióny eur (FOB)
  mil. kgmilióny kilogramov (tisíce ton)
  mil. of hoursmilióny hodín
  mil. of personsmilióny osôb
  milion of USDmilióny amerických dolárov
  monthly averagemesačný priemer
  nnominálny
  Net lending (+)/Net borrowing (-)čisté pôžičky (+)/ čisté výpožičky (-)
  Net lending (+)/Net borrowing (-) under the EDPčisté pôžičky (+)/ čisté výpožičky (-) pre účely procedúry nadmerného deficitu
  NLHolandsko
  nsasezónne neočistené
  p.p.percentuálne body
  p.p./100percentuálne body / 100
  PLPoľsko
  pointsbody
  ppyceny predchádzajúceho roka
  quarterly averageštvrťročný priemer
  rreálny
  ratingrating
  ratiopomer
  sa, indexsezónne očistený index
  saldosaldo
  SBštátny rozpočet
  SEŠvédsko
  SKSlovensko
  SKK/1000ITLBilaterálny výmenný kurz SKK/1000ITL
  SKK/100BEFBilaterálny výmenný kurz SKK/100BEF
  SKK/100ESPBilaterálny výmenný kurz SKK/100ESP
  SKK/100HUFBilaterálny výmenný kurz SKK/100HUF
  SKK/ATSBilaterálny výmenný kurz SKK/ATS
  SKK/CNYBilaterálny výmenný kurz SKK/CNY
  SKK/CZKBilaterálny výmenný kurz SKK/CZK
  SKK/DEMBilaterálny výmenný kurz SKK/DEM
  SKK/FRFBilaterálny výmenný kurz SKK/FRF
  SKK/GBPBilaterálny výmenný kurz SKK/GBP
  SKK/KRWBilaterálny výmenný kurz SKK/KRW
  SKK/NLGBilaterálny výmenný kurz SKK/NLG
  SKK/PLNBilaterálny výmenný kurz SKK/PLN
  SKK/RUBBilaterálny výmenný kurz SKK/RUB
  SKK/USDBilaterálny výmenný kurz SKK/USD
  SRSlovenská republika
  SSFfondy sociálneho zabezpečenia
  swdaÚdaje očistené o sezónne vplyvy a počet pracovných dní
  thousand carstisíce áut
  thousandstisíce
  thousands hourstisíce hodín
  thousands of personstisíce osôb
  UAUkrajina
  UKSpojené kráľovstvo
  USSpojené štáty
  USDAmerický dolár
  wdaÚdaje očistené o počet pracovných dní
 • Zdrojové inštitúcie
  SkratkaVysvetľujúci text
  Act No. 663/2007+B2:B38 Coll. on the minimum wageZákon o minimálnej mzde č. 663/2007 Zbierky zákonov
  ARDALAgentúra pre riadenie dlhu a likvidity
  Bureau of Labor StatisticsÚrad práce (USA)
  CBRRada pre rozpočtovú zodpovednosť
  CFConsensus Forecast
  COFOGKlasifikácia funkcií vlády
  ECEurópska komisia
  ECBEurópska centrálna banka
  ESAEurópsky systém národných a regionálnych účtov
  EurostatEurópsky štatistický úrad
  Federal Reserve BankFederálna rezervná banka
  Fitch RatingsRatingová agentúra Fitch
  Ifo InstituteIfo inštitút pre ekonomický výskum
  IMFMedzinárodný menový fond
  Institute for Supply managementAsociácia Institute for Supply Management (Spojené štáty)
  Japan Credit Rating AgencyRatingová agentúra Japan Credit Rating Agency
  LFSVýberové zisťovanie pracovných síl
  Military social security officeVojenský úrad sociálneho zabezpečenia
  Ministry of interiorMinisterstvo vnútra
  MoFMinisterstvo financií
  Moody’sRatingová agentúra Moody’s
  MSSMesačné štatistické výkazníctvo Štatistického úradu SR
  NAIRUMiera nezamestnanosti neakcelerujúca infláciu
  NBSNárodná banka Slovenska
  NBS calculationsvýpočty Národnej banky Slovenska
  OECDOrganizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj
  QSSŠtvrťročné štatistické výkazníctvo Štatistického úradu SR
  Rating and Investment InformationRatingová agentúra Rating and Investment Information
  ReutersReuters
  SASSSlovenská asociácia správcovských spoločností
  SICSociálna poisťovňa
  SO SRŠtatistický úrad Slovenskej republiky
  Standard & Poor’sRatingová agentúra Standard & Poor’s
  TreasurySystém Štátnej pokladnice
  UPSVARÚstredie práce, sociálnych vecí a rodiny
  US Department of CommerceMinisterstvo obchodu (USA)
  ZEWCentrum pre európsky hospodársky výskum