en en

Spolupráca s Európskou úniou

NBS pôsobí vo vybraných výboroch a pracovných skupinách Rady EÚEurópskej komisie. Neformálnych zasadnutí Rady pre hospodárske a finančné záležitosti (Ecofin) sa dvakrát do roka zúčastní okrem ministra finacnií aj guvernér NBS. NBS má svojho zástupcu aj vo výbore EFC.

NBS sa zapája do aktivít Európskeho systému finančného dohľadu (ESFS) v makroprudenciálnej a mikroprudenciálnej oblasti (www.bankingsupervision.europa.eu).  

Užitočné linky:

ESRB – Európsky výbor pre systémové riziká

ESMA – Európsky orgán pre cenné papiere a trhy

EBA – Európsky orgán pre bankovníctvo

EIOPA – Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov