en en

Technická spolupráca

Technická spolupráca centrálnych bánk predstavuje poskytovanie know-how prostredníctvom zamestnancov, školení, konzultácií, poradenstva a výskumu, vrátane odovzdávania vedomostí, znalostí a odborných alebo manažérskych skúseností iným centrálnym bankám a inštitúciám.

Cieľom tejto spolupráce je budovanie kapacít, posilnenie zručností a zdieľanie skúseností a vedomostí v odborných oblastiach, v ktorých vie NBS poskytnúť kvalitnú expertízu, a posilniť tak aj vzťahy s centrálnymi bankami a inštitúciami aj mimo EÚ.

Logo Technickej spolupráce NBS

Už od roku 2004 poskytuje NBS svoje know-how a skúsenosti iným centrálnym bankám a inštitúciám najmä z krajín, na ktoré sa prioritne zameriava zahraničná politika SR, spoločná politika EÚ a spolupráca centrálnych bánk v rámci Európskeho systému centrálnych bank.

NBS zabezpečuje technickú spoluprácu v súlade s jej aktuálnou stratégiou a s princípmi stanovenými v rámci Európskeho systému centrálnych bánk.

Technická spolupráca zahŕňa širokú škálu aktivít:

O národnej banke, Technická spoluprácaO národnej banke, Technická spoluprácaO národnej banke, Technická spolupráca
Webináre, semináre
a video webináre
Misie
expertov NBS
Študijné návštevy
a workshopy
O národnej banke, Technická spoluprácaO národnej banke, Technická spoluprácaO národnej banke, Technická spolupráca
Bilaterálna
spolupráca
Multilaterálna spolupráca
a projekty financované EÚ
Konzultácie
a diskusie