en en

Medzinárodné inštitúcie

NBS v rámci svojho mandátu participuje v medzinárodných organizáciách a fórach na regionálnej aj globálnej úrovni. V týchto organizáciách sa NBS aktívne zúčastňuje na medzinárodnom dialógu k témam makroekonomiky a hospodárskych politík s dôrazom na menovú politiku a finančné trhy. 

NBS je tiež aktívna v oblasti výmeny poznatkov a praktických skúseností s výkonom svojho mandátu s centrálnymi bankami viacerých krajín. 

 
 • Medzinárodný menový fond (MMF)

  Medzinárodný menový fond (The International Monetary Fund – IMF) je medzinárodnou finančnou inštitúciou so sídlom vo Washingtone, D.C. (USA), ktorej hlavnou úlohou a mandátom je zabezpečovať stabilitu medzinárodného menového a finančného systému.  

  Tento cieľ dosahuje MMF troma nástrojmi:  

  -dohľadom nad vývojom globálnej ekonomiky ako aj vývojom ekonomík v jednotlivých členských krajinách, tvz. misise v zmysel článku IV. Dohody o MMF (art. IV missions). V rámci tzv. flagship reports periodicky hodnotí vývoj globálnej ekonomiky – World Economic Outlook, Global Financial Stability ReportFiscal Monitor.  

  Ostatná správa MMF o SR v rámci misie art. IV:

  Slovak Republic 2023 art IV Report.pdf (7.44 MB)

  poskytovaním pôžičiek členským krajinám, ktoré zaznamenávajú problém s platobnou bilanciou. Poskytovanie pôžičiek podmieňuje MMF vypracovaním a splnením individuálneho programu na obnovu ekonomiky.  

  poskytovaním technickej pomoci. Technickou pomocou a rôznymi formami tréningu podporuje MMF členské krajiny na budovanie silnejších a odolnejších ekonomík. Podporované oblasti sú napríklad vyššia efektivita zdaňovania, manažovanie výdavkov štátu, menové politiky a politika výmenných kurzov.   

   Slovenská republika sa stala členom MMF 1.1.1993 po rozdelení ČSFR.   

  Guvernér NBS zastáva funkciu guvernéra za SR v Rade guvernérov MMF. Alternátom guvernéra je štátny tajomník Ministerstva financií SR. Guvernéri MMF sa schádzajú dvakrát do roka v rámci tzv. jarných a výročných zasadnutí MMF a SB.

  Slovenská republika je súčasťou stredo- a východoeurópskej konštituencie MMF spolu s Rakúskom, Českom, Kosovom, Maďarskom, Slovinskom a Tureckom, ktorú zastupuje výkonný riaditeľ volený každé dva roky. V zmysle konštituenčnej dohody prislúcha SR miesto jedného senior poradcu  v konštituencii. 

  V súčasnosti je členská kvóta SR určená vo výške 1 001,0 mil. SDR (Special  Drawing Rights – osobitné práva čerpania), na základe čoho má SR v MMF pridelených 11 469 hlasov, čo je 0,23% z celkového počtu hlasov IMF

  Viac informácií o MMF a jeho aktivitách nájdete na www.imf.org/en/About.

 • Svetová banka (SB)

  Skupina Svetovej banky (The World Bank Group – WBG) je zoskupenie piatich úzko prepojených medzinárodných finančných inštitúcii.

  Dve organizácie sú zastrešené termínom Svetová banka (SB):   

  1. Medzinárodná banka pre obnovu a rozvoj (International Bank for Reconstruction and Development – IBRD)   
  1. Medzinárodné združenie pre rozvoj (International Development Association – IDA).   

  Spolu s ďalšími tromi tvoria skupinu SB:  

  1. Medzinárodná finančná korporácia (International Finance Corporation – IFC),  
  1. Mnohostranná agentúra pre investičné záruky (Multilateral Investment Guarantee Agency – MIGA)   
  1. Medzinárodné centrum pre riešenie investičných sporov (Interantional Centre for Settlement of Investment Disputes – ICSID).  

   Slovenská republika sa stala členom  IBRD, IDA IFC a MIGA 1.1.1993 po rozdelení ČSFR. V roku 1994 pristúpila aj do ICSID.  Zástupcom Slovenskej republiky v Rade guvernérov Svetovej banky v pozícii guvernéra je minister financií SR. Pozíciu alternáta guvernéra v Svetovej banke zastáva viceguvernér NBS.   

  Vo výkonnej rade Svetovej banky patrí Slovensko do tzv. belgickej skupiny  konštituencie spolu s  Rakúskom, Belgickom, Bieloruskom, Českou republikou, Kosovom, Luxemburskom, Maďarskom, Slovinskom a Tureckom. 

  Viac informácií o skupine SB a jej aktivitách nájdete na www.wbg.org .

 • Banka pre medzinárodné zúčtovanie (BIS)

  Banka pre medzinárodné zúčtovanie (Bank for International Settlements – BIS) je medzinárodná finančná organizácia. Založená bola 17.5.1930, čím je najstaršou takouto inštitúciou na svete. Zvykne sa nazývať aj „bankou centrálnych  bánk“. V súčasnosti predstavuje BIS miesto pre prehĺbenie spolupráce medzi centrálnymi bankami, tvorby noriem v oblasti dohľadu, zhromažďovania a zverejňovania štatistík a informáciívýskumu, BIS zároveň vykonáva bankové funkcie pre národné centrálne banky

  Národná banka Slovenska je členom a akcionárom BIS od roku 1993, ako jedna z nástupníckych centrálnych bánk Národnej banky československej, ktorá sa stala členom BIS už v roku 1930. 

  Guvernér NBS sa zúčastňuje na zasadnutiach guvernérov členských centrálnych bánk, ktoré sú platformou na diskusie o globálnom ekonomickom a finančnom vývoji, o aktuálnych otázkach medzinárodného finančného systému, menovej a finančnej stability, dohľadu nad finančným trhom a riadenia centrálnych bánk. 

  NBS spolupracuje s BIS na rôznych úrovniach a je zastúpená vo viacerých výboroch a pracovných skupinách  (https://www.bis.org/stability.htm )  

  Viac informácií o BIS a jej aktivitách nájdete na www.bis.org .  

 • Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD)

  Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) je medzinárodná organizácia združujúca 38 ekonomicky najvyspelejších krajín sveta.  SR sa stala členom OECD dňa 14. decembra 2000. 

  Národná banka Slovenska sa zúčastňuje rokovaní výborov a pracovných skupín OECD v oblasti hospodárskych politík, makroekonomiky, financií, finančného trhu, dôchodkov, poisťovníctva a štatistiky. 

  Júlia Čillíková, výkonná riaditeľka úseku regulácie a ochrany finančných spotrebiteľov Národnej banky Slovenska, zastáva od decembra 2020 post predsedníčky pracovnej skupiny OECD pre súkromné dôchodky. 

  Slovensko v OECD 

  Aktivity SR voči OECD na národnej úrovni koordinuje Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky