en en

Regulácia a pracovné rámce

Funkcia oversightu je ukotvená ako v európskom, tak aj v národnom práve.

Oversight je jednou zo základných úloh Eurosystému/ESCB a je neoddeliteľnou súčasťou európskeho inštitucionálneho práva, upravený článkom 3 (1) Štatútu ESCB a takisto článkom 127 (2) Zmluvy o fungovaní EÚ.

V Slovenskej republike je oversight zakotvený v Zákone č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Banková rada Národnej banky Slovenska (ďalej len NBS)  schválila politiku pre výkon oversightu v  NBS – Politika oversightu NBS – dohľad nad platobnými systémami a platobnými nástrojmi.

NBS ako súčasť Eurosystému uplatňuje na výkon oversightu výhradne reguláciu Eurosystému. Rada guvernérov ECB odsúhlasila ako základné oversight štandardy Eurosystému tzv. CPSS – IOSCO Principles for Financial Market Infrastructures (ďalej len PFMIs), ktorých prevzatie Eurosystémom vymedzuje Nariadenie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2017/2095 z 3. novembra 2017, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2157/1999 o práve Európskej centrálnej banky ukladať sankcie (ECB/2017/34).

Pre účely oversightu platobných systémov boli PFMIs implementované do Nariadenia ECB (EÚ) 2017/2094 o požiadavkách v oblasti dohľadu nad systémovo dôležitými platobnými systémami (ďalej len Nariadenie o SIPS).

Súčasťou Nariadenia o SIPS je aj dokument Revised oversight framework for retail payment systems. Tento revidovaný pracovný rámec oversightu pre retailové platobné systémy člení retailové platobné systémy podľa ich významu do viacerých kategórií. Ku každej kategórii sú priradené príslušné PFMIs, voči ktorým sa retailové platobné systémy musia hodnotiť.

V rámci SEPA (Single Euro Payment Area) prichádza k vzájomnému prepájaniu retailových platobných systémov, t. z. k otváraniu liniek na zabezpečenie cezhraničného spracovania platieb. V takom prípade musia tieto systémy spĺňať ako príslušné PFMIs, tak navyše aj Oversight expectations for links between retail payment systems.

Na účely oversightu elektronických platobných nástrojov vypracoval Eurosystém v roku 2021 špecifický rámec oversightu – Pracovný rámec Eurosystému pre elektronické platobné nástroje, schémy a dojednania (PISA framework). Tento pracovný rámec pokrýva elektronické platobné nástroje, schémy a dojednania.

Dňa 3. decembra 2018 ECB publikovala dokument Cyber resilience Oversight Expectations (CROE), ktorý poskytuje finančným trhovým infraštruktúram vodítko ako trvalo zabezpečiť ich kybernetickú odolnosť a overseerom metodológiu a jasný výklad ich zodpovednosti pri hodnotení kybernetických rizík finančných trhových infraštruktúr.