en en

Rámce

Funkcia oversightu je ukotvená ako v európskom, tak aj v národnom práve.

Oversight je jednou zo základných úloh Eurosystému/ESCB a je neoddeliteľnou súčasťou európskeho inštitucionálneho práva, upravený článkom 3 (1) Štatútu ESCB a takisto článkom 127 (2) Zmluvy o fungovaní EÚ.

V Slovenskej republike je oversight zakotvený v Zákone č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Banková rada NBS schválila politiku pre výkon oversightu v Národnej banke Slovenska (Politika oversightu NBS – dohľad nad platobnými systémami a platobnými nástrojmi).

NBS ako súčasť Eurosystému uplatňuje na výkon oversightu výhradne reguláciu Eurosystému. Rada guvernérov ECB odsúhlasila ako základné oversight štandardy Eurosystému tzv. CPSS – IOSCO Principles for Financial Market Infrastructures (ďalej len PFMIs), ktorých prevzatie Eurosystémom vymedzuje Nariadenie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2017/2095 z 3. novembra 2017, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2157/1999 o práve Európskej centrálnej banky ukladať sankcie (ECB/2017/34),ďalej len „ECB nariadenie„.

Klasifikácia všetkých platobných systémov eurozóny je uvedená v dokumente Payment system classification. Zároveň súčasťou ECB nariadenia je aj príslušná metodológia k hodnoteniu všetkých typov platobných systémov Assessment methodology for payment systems.

Súčasťou ECB nariadenia je aj dokument Revised oversight framework for retail payment systems. Tento revidovaný pracovný rámec oversightu pre retailové platobné systémy člení retailové platobné systémy podľa ich významu do viacerých kategórií. Ku každej kategórii sú priradené príslušné PFMIs, voči ktorým sa retailové platobné systémy musia hodnotiť.

V rámci SEPA (Single Euro Payment Area) prichádza k vzájomnému prepájaniu retailových platobných systémov, t. z. k otváraniu liniek na zabezpečenie cezhraničného spracovania platieb. V takom prípade musia tieto systémy spĺňať ako príslušné PFMIs, tak navyše aj Oversight expectations for links between retail payment systems.

Na účely oversightu jednotlivých platobných nástrojov vypracoval Eurosystém špecifické pracovné rámce oversightu, pričom hodnotenie všetkých typov platobných nástrojov sa uskutočňuje v súlade s Harmonised oversight approach and oversight standards for payment Instruments.

Dňa 3. decembra 2018 ECB publikovala dokument Cyber resilience Oversight Expectations (CROE), ktorý poskytuje FMIs vodítko ako trvalo zabezpečiť ich kybernetickú odolnosť a overseerom metodológiu a jasný výklad ich zodpovednosti pri hodnotení kybernetických rizík FMIs.