en en

Ciele

Oversight sleduje dva základné ciele:

  • Dosiahnuť stabilné a bezpečné fungovanie trhových infraštruktúr (Financial Market Infrastructures – FMIs) v oblasti platieb a cenných papierov. Oversight plní uvedený cieľ najmä prostredníctvom ich pravidelného hodnotenia voči stanoveným štandardom. V prípade zistenia nedostatkov sú vydané odporúčania na ich odstránenie vrátane termínov na ich splnenie. Neoddeliteľnou súčasťou tohto cieľa je aj priebežné monitorovanie plnenia odporúčaní zo strany prevádzkovateľov trhových infraštruktúr, posudzovanie plánovaných zmien a vývoja, analyzovanie incidentov v prevádzke alebo vyhodnocovanie štatistických ukazovateľov infraštruktúr.
  • Predchádzať možnému vzniku systémového rizika finančného systému eurozóny preventívnymi opatreniami. Systémové riziko môže nastať ak dôjde k zlyhaniu FMIs, ako aj v prípade, ak si účastníci FMIs neplnia všetky svoje záväzky, čo má za následok reťazovú reakciu, ktorá spôsobí problémy ostatným účastníkom FMIs a vznikne tzv. domino efekt.

Pojem oversight je nutné odlišovať od pojmu dohľad (supervision) nad finančným trhom. Zásadný rozdiel je, že oversight sa zameriava na prevádzkovateľov FMIs, zatiaľ čo dohľad dohliada na samotných účastníkov FMIs.

Dokument: Politika oversightu NBS – dohľad nad platobnými systémami a platobnými nástrojmi