en en

Systémy spadajúce pod oversight NBS

NBS autonómne zabezpečuje oversight aktivity, ktoré sú v jej primárnej zodpovednosti na národnej úrovni. Konkrétne, tieto aktivity pokrývajú:

  • platobný systém SIPS prevádzkovaný NBS,
  • platobný systém Nexi Central Europe, a.s.  prevádzkovaný na základe povolenia NBS,
  • systém zúčtovania a vyrovnania obchodov s cennými papiermi prevádzkovaný Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s., a
  • elektronické platobné nástroje.

Do pôsobnosti oversight aktivít NBS ako súčasti Eurosystému spadajú:

TARGET Services (TS), ktorých oversight je vykonávaný v súlade s  interným dokumentom Eurosystému “Oversight Guide for Systemically Important Payment Systems”. Hlavnú zodpovednosť za oversight TS nesie ECB. NBS ako súčasť Eurosystému sa spolupodieľa na výkone oversightu TS na báze dobrovoľnosti. NBS má vo výhradnej kompetencii činnosti súvisiace predovšetkým s prevádzkou národného komponentu TS (TARGET-SK). TS sú z pohľadu Eurosystému považované za systémovo dôležité, a preto sa ich hodnotenie uskutočňuje v súlade s Nariadením o SIPS.

Funkcia oversightu TS na lokálnej úrovni pokrýva aj hodnotenie domácich pridružených systémov TS, tak aby bolo možné identifikovať, či tieto nemôžu byť príčinou problémov vo fungovaní TS ako celku. Pridruženými systémami systému TARGET-SK v Slovenskej republike sú:

a) SIPS (Slovak Interbank Payment System) – platobný systém určený na klírovanie platieb malých hodnôt, ktorý je z hľadiska schválenej oversight klasifikácie definovaný ako tzv.  „Other retail payment system“ (ORPS). Hodnotenie platobného systému SIPS prebieha v NBS v súlade s Revised oversight framework for retail payment systems.

b) Nexi Central Europe – platobný systémprevádzkovaný na základe povolenia NBS, poskytujúci služby týkajúce sa správy a vydávania elektronických platobných prostriedkov a vzájomné zúčtovanie transakcií. Nexi Central Europe je z pohľadu oversightu klasifikovaný ako „Other retail payment system“ (ORPS) a rovnako ako platobný systém SIPS je hodnotený v súlade s Revised oversight framework for retail payment systems.

c) CDCP (Centrálny depozitár cenných papierov SR, a. s.), ktorý prevádzkuje systém zúčtovania a vyrovnania obchodov transakcií s cennými papiermi v Slovenskej republike.

Oversight CDCP sa riadi Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 909/2014 z  23. júla 2014 o zlepšení vyrovnania transakcií s cennými papiermi v Európskej únii, centrálnych depozitároch cenných papierov (CSDR) a príslušnými technickými štandardami.

NBS z pohľadu oversightu hodnotí CDCP ako relevantná autorita v súlade s CSDR nariadením.