en en

Systémy

NBS autonómne zabezpečuje oversight aktivity, ktoré sú v jej primárnej zodpovednosti na národnej úrovni. Konkrétne, tieto aktivity pokrývajú:

  • platobný systém SIPS prevádzkovaný NBS
  • platobný systém SIA prevádzkovaný na základe povolenia NBS
  • systém zúčtovania a vyrovnania obchodov s cennými papiermi prevádzkovaný CDCP
  • platobné nástroje (úhrady, inkasá, platobné karty, E-money)

Do pôsobnosti oversight aktivít NBS ako súčasti Eurosystému spadajú:

Platobný systém TARGET2 (T2), ktorého oversight je vykonávaný v súlade s  interným dokumentom Eurosystému Oversight Guide for SIPSs. Hlavnú zodpovednosť za oversight T2 nesie ECB. NBS ako súčasť Eurosystému sa spolupodieľa na výkone oversightu T2 na báze dobrovoľnosti. NBS má vo výhradnej kompetencii činnosti súvisiace predovšetkým s prevádzkou národného komponentu T2 (T2-SK). T2 je z hľadiska Eurosystému považovaný za systémovo dôležitý platobný systém, a preto sa jeho hodnotenie uskutočňuje v súlade s ECB nariadením.

Funkcia oversightu T2 na lokálnej úrovni pokrýva aj hodnotenie domácich pridružených systémov T2, tak aby bolo možné identifikovať, či tieto nemôžu byť príčinou problémov vo fungovaní T2 ako celku. Pridruženými systémami systému T2-SK v Slovenskej republike sú:

a) SIPS (Slovak Interbank Payment System) – platobný systém určený na klírovanie platieb malých hodnôt, ktorý je z hľadiska schválenej oversight klasifikácie definovaný ako tzv. „Prominently important retail payment system“ (PIRPS). Hodnotenie platobného systému SIPS prebieha v NBS v súlade s Revised oversight framework for retail payment systems.

b) SIA – platobný systém prevádzkovaný na základe povolenia NBS, poskytujúci služby týkajúce sa správy a vydávania elektronických platobných prostriedkov a vzájomné zúčtovanie transakcií. SIA je z pohľadu oversightu klasifikovaný ako „Other retail payment system“ (ORPS) a rovnako ako platobný systém SIPS je hodnotený v súlade s Revised oversight framework for retail payment systems.

c) CDCP (Centrálny depozitár cenných papierov) je systémom zúčtovania a vyrovnania obchodov transakcií s cennými papiermi. NBS hodnotí tento depozitár voči relevantným PFMIs a jeho hodnotenie je súčasťou komplexného hodnotenia centrálnych depozitárov Eurosystému, ktorým sa zároveň posudzuje aj vhodnosť použitia depozitára pre úverové operácie Eurosystému.