en en

Štatistické údaje

Štatistické údaje poskytujú informácie o počte a hodnote transakcií spracovaných v platobnom systéme SIPS od 1. januára 2003.

Zavedenie meny euro 1. januára 2009 si vyžiadalo aj zmenu v koncepcii medzibankového platobného systému v Slovenskej republike, kedy sa platobný systém SIPS stal retailovým platobným systémom pre spracovanie klientskych platieb. Prejavilo sa to aj vo vykazovaní jednotlivých typov štatistík.

Po zavedení SEPA štandardov v platobnom systéme SIPS (1. novembra 2013), štatistické údaje poskytujú informácie o spracovaných SEPA úhradách (SCT) a SEPA inkasách (SDD). Informácie v tabuľkách sa zobrazujú sumárne, resp. na mesačnej alebo dennej báze, v členení na domáce a cezhraničné transakcie.