en en

Klientské prevody - prioritné úhrady v percentách

Percentuálne zastúpenie klientských prioritných prevodov na celkovom počte klientských prevodov.

Ukazovateľ indikuje, ako je inštitút prioritnej platby využívaný medzi klientmi bánk, pobočiek zahraničných bánk alebo iných vykonávacích inštitúcií.