en en

Prevody z tretej strany - Klientske úhrady z tretej strany

Štandardný prevod peňažných prostriedkov realizovaný nepriamym účastníkom (treťou stranou) na úrovni „klient – klient“.

Nepriamymi účastníkmi sú podľa súčasnej legislatívy najmä podniky pomocných bankových služieb, ktoré vykonávajú platobný styk a spracúvanie a zúčtovanie dát pri prevodoch.

Inštitút štandardnej klientskej úhrady z tretej strany nie je v súčasnosti skoro vôbec využívaný.