en en

Medzibankové prevody - prioritné úhrady v percentách

Percentuálne zastúpenie medzibankových prioritných prevodov na celkovom počte medzibankových prevodov.

Ukazovateľ indikuje, ako je inštitút prioritnej platby využívaný medzi bankami, pobočkami zahraničných bánk a inými priamymi účastníkmi platobného systému.