en en

Prevody z tretej strany - Medzibankové úhrady z tretej strany

Štandardný prevod peňažných prostriedkov realizovaný nepriamym účastníkom (treťou stranou) na úrovni „banka – banka“.

V tejto kategórii sú klientské aj medzibankové prioritné úhrady z tretej strany agregované ako jeden údaj, nakoľko sa prioritná forma úhrad z tretej strany v súčasnosti využíva len minimálne.

Nepriamymi účastníkmi sú podľa súčasnej legislatívy najmä podniky pomocných bankových služieb, ktoré vykonávajú platobný styk a  pracúvanie
a zúčtovanie dát pri prevodoch.

Inštitút medzibankovej úhrady z tretej strany je využívaný napríklad pri bilaterálnom zúčtovaní transakcií realizovaných prostredníctvom platobných kariet alebo pri vysporiadaní obchodov s cennými papiermi.