en en

Transakcie medzibankového platobného systému SIPS - neúčtovné položky

Ide o správy a výzvy spracované v medzibankovom platobnom systéme bez účtovného zápisu, t.j. také položky, ktorých účelom nie je spôsobiť prevod peňažných prostriedkov, ale iba preniesť určité informácie medzi účastníkmi platobného systému (buď medzi nimi navzájom, alebo medzi nimi a zúčtovacím centrom).