en en

Transakcie medzibankového platobného systému SIPS - podiel

1. údaj – percentuálny podiel kategórie položiek na celkovom počte všetkých položiek.

2. údaj (v zátvorke) – percentuálny podiel kategórie položiek na celkovom počte všetkých účtovných položiek. Tento ukazovateľ umožňuje priamo porovnať percentuálny podiel počtu účtovných položiek a percentuálny podiel objemu účtovných položiek (ukazovateľ abstrahuje pri kalkulácii počtu všetkých položiek od počtu neúčtovných položiek, nakoľko u týchto nie je možné vyjadriť objem).

Poznámka: Účtovné položky sú príkazy na prevody peňažných prostriedkov zadané klientami bánk, samotnými bankami, resp. tretími stranami, pri ktorých dochádza k zápisu na účtoch peňažných rezerv jednotlivých účastníkov, ktoré im vedie Národná banka Slovenska.