en en

Transakcie medzibankového platobného systému SIPS - podiel2

Percentuálny podiel kategórie položiek na celkovom objeme účtovných položiek. Ukazovateľ je možné priamo porovnať s ukazovateľom percentuálny podiel- počet – účtovné položky (uvedený v zátvorke).

Poznámka: Účtovné položky sú príkazy na prevody peňažných prostriedkov zadané klientami bánk, samotnými bankami, resp. tretími stranami, pri ktorých dochádza k zápisu na účtoch peňažných rezerv jednotlivých účastníkov, ktoré im vedie Národná banka Slovenska.