en en

Transakcie medzibankového platobného systému SIPS - priemer

Priemerný počet/hodnota platieb spracovaných za 1 mesiac. Pri výpočte je zohľadnený aj bežný mesiac, a to svojou pomernou, už uplynutou časťou.