en en

Prevody z tretej strany - Prioritné úhrady z tretej strany (%)

Percentuálne zastúpenie prioritných úhrad z tretej strany na celkovom počte úhrad z tretej strany.

Ukazovateľ indikuje, ako je inštitút prioritnej platby využívaný medzi nepriamymi účastníkmi (tretími stranami).