en en

Makroprudenciálny komentár - jún 2022

Postavička podopierajúca diagram smerujúci hore

NBS zvyšuje proticyklický kapitálový vankúš na

1,5 %

Zadlženosť súkromného sektora výrazne rastie
Zvyšuje sa možnosť tvorby nerovnováh na trhu
NBS je pripravená okamžite reagovať

Zadlženosť súkromného sektora rastie

Úvery v roku 2022 silne rástli, a to tak úvery domácnostiam, ako aj podnikom. Domácnosti sa obávajú stúpajúcich cien nehnuteľností, zvyšujúcich sa úrokových sadzieb a zrýchlenej inflácie, ktorá ich motivuje k zadlžovaniu sa na úkor úspor. Úvery domácnostiam už dlhšie rastú ako jedny z najrýchlejších v Európe. Zrýchlil sa aj rast úverov podnikom, ktoré potrebujú financovať svoju prevádzku a investície.

Zvyšuje sa možnosť tvorby nerovnováh

Vývoj vo finančnom sektore už dlhšie obdobie vytvára podmienky pre zvýšenú tvorbu nerovnováh. Tie súvisia s vývojom finančného cyklu, ktorý v poslednom období silne akceleroval. Zároveň existujú náznaky možného podceňovania rizika.

Proticyklický kapitálový vankúš sa zvyšuje z 1 % na 1,5 %

Zvýšená tvorba nerovnováh a aktuálny vývoj vo finančnom sektore viedli NBS k zvýšeniu proticyklického kapitálového vankúša na 1,5 % od 1. augusta 2023.

V portfóliách bánk je naakumulované isté riziko. K nemu postupne pribúdajú aj ďalšie riziká, spojené s expanzívnou fázou finančného cyklu. Zdá sa, že rastové trendy na finančnom trhu budú pretrvávať, a to napriek prebiehajúcej vojne na Ukrajine a rastúcim cenám tovarov a energií.

NBS je pripravená okamžite reagovať

NBS neplánuje v ďalšom štvrťroku opätovne zvýšiť mieru proticyklického kapitálového vankúša.

Zároveň však monitoruje prítomné riziká a vníma zvýšenú neistotu na trhu, vyplývajúcu zo zvyšujúcej sa inflácie a vojnového konfliktu. Ak k tomu bude smerovať vývoj na finančnom trhu, NBS je pripravená okamžite znížiť mieru proticyklického kapitálového vankúša. Tým by bankám následne pomohla uvoľniť dodatočný kapitál na vysporiadanie sa s prípadnými stratami.

Ďalej sa dozviete
  • Ako zvýšenie proticyklického kapitálového vankúša ovplyvní bankový sektor (str. 5)
  • Ktoré krajiny ho už zvýšili (str. 5)