en en

Štatistické a analytické prehľady

Podielové fondy sa podľa Zákona 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní delia na otvorené a uzavreté. Na štatistické účely sa z pohľadu investičného zamerania ďalej rozlišujú a sledujú akciové fondy, dlhopisové fondy, zmiešané fondy, realitné fondy, hedžové fondy a ostatné fondy.

Štatistická bilancia podielových fondov (PF)

Rezidentské subjekty, ktoré tvoria aktuálnu spravodajskú skupinu sú uvedené v zozname podielových fondov (Zoznam PF). Zostavovaný je výhradne na štatistické účely s cieľom monitorovať a zabezpečiť konzistentnosť bilančnej štatistiky.

Štatistická bilancia fondov peňažného trhu (FPT)

Časové rady (vo formáte XLS) tvoria prílohu štatistického bulletinu.