en en

Poisťovne a penzijné fondy

V tejto časti sú prezentované informácie o štatistike vykazovanej za subjekty poistného trhu a trhu dôchodkového sporenia. K dispozícii je zoznam vykazujúcich inštitúcií, štatistické údaje, metodické informácie a právny rámec ECB a NBS pre zber týchto údajov.

Významný podiel aktív poistného trhu a trhu dôchodkového sporenia na celkových aktívach európskeho finančného trhu sa úmerne premieta do štruktúry a rozsahu požiadaviek na zber a zverejňovanie metodicky harmonizovaných štatistických informácií za tieto subjekty.

Národná banka Slovenska sa preto po vstupe Slovenskej republiky do Európskej menovej únie zamerala v oblasti štatistiky poisťovní a dôchodkového sporenia na pokračujúcu implementáciu požiadaviek Európskej Centrálnej Banky. Výsledkom je zostavovanie štatistických súborov na národnej úrovni a ich transmisia do Európskej centrálnej banky. Údaje za Slovenskú republiku vstupujú do agregátov eurozóny.