en en

Metodické informácie

Spravodajskými jednotkami sú všetky poisťovne so sídlom na území Slovenskej republiky, ktoré vykonávajú poisťovaciu činnosť na základe povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti udeleného Národnou bankou Slovenska (pred rokom 2006 Úradom pre finančný trh) a všetky fondy dôchodkového sporenia a doplnkového dôchodkového sporenia. Štatistika ICPF zahŕňa tiež údaje za pobočky poisťovní z iných členských štátov Európskej únie. Predmetom ICPF štatistiky nie sú údaje za sprostredkovateľov poistenia a ani za správcovské spoločnosti spravujúce dôchodkové fondy a doplnkové dôchodkové fondy.

Národné údaje sú zostavované a do Európskej centrálnej banky odosielané štvrťročne.

Sektorové členenie subjektov protistrán a metodika ukazovateľov je v súlade s metodikou a klasifikáciami definovanými v Európskom systéme národných účtov 1995 (ESA 95) a počnúc referenčným rokom 2014 v súlade s metodikou Európskeho systému národných a regionálnych účtov v Európskej únii (ESA 2010).

Európska centrálna banka zostavuje agregované údaje za všetky krajiny Európskej menovej únie a vybrané ukazovatele publikuje s ročnou periodicitou počnúc referenčným rokom 2010. Zverejnené údaje Európskej centrálnej banky sú dostupné na adrese: http://www.ecb.int/stats/money/icpf/html/index.en.html

Identifikátor tuzemského dôchodkového fondu a doplnkového dôchodkového fondu

Zoznam identifikátorov tuzemských dôchodkových fondov a doplnkových dôchodkových fondov je zostavovaný pre účely jednoznačnej identifikácie subjektov vo výkazníctve údajov do NBS.