en en

Dáta za zvolené obdobie

I. Devízové rezervy NBS a ostatné aktíva v cudzej mene (približná trhová hodnota)

 

Devízové rezervy a cudzomenová likvidita1 k 31.1.2003

 
A. Devízové rezervy NBS 9797,6
(1) Devízové prostriedky (v konvertibilných menách) 9378,4
  (a) Cenné papiere 8724,5
    z toho: cenné papiere emitenta s ústredím v SR ale so sídlom v zahraničí  
  (b) Hotovosť a vklady: 653,9
    (i) ostatné národné centrálne banky, BIS, MMF 188,8
    (ii) banky s ústredím v SR  
      z toho: so sídlom v zahraničí  
    (iii) banky s ústredím v zahraničí 465,1
      z toho: so sídlom v SR  
(2) Rezervná pozícia v MMF 0,0
(3) Držba SDR 1,2
(4) Zlato (vrátane zlatých depozít, zlatých swapov)2 418,0
  – objem v miliónoch trójskych uncí 1,1
(5) Ostatné devízové aktíva  
  – finančné deriváty  
  – úvery poskytnuté nebankovým subjektom (cudzozemcom)  
  – ostatné  
B. Ostatné aktíva v cudzej mene 6,5
  – cenné papiere nezahrnuté v devízových rezervách  
  – vklady nezahrnuté v devízových rezervách  
  – úvery nezahrnuté v devízových rezervách 6,5
  – finančné deriváty nezahrnuté v devízových rezervách  
  – zlato nezahrnuté v devízových rezervách  
  – ostatné  

II. Predpokladaný krátkodobý čistý úbytok aktív v cudzej mene (menovitá hodnota)

  Celkom Členenie podľa splatnosti (zostatková splatnosť)
Do 1 mesiaca Viac ako 1 mesiac a menej ako 3 mesiace Viac ako 3 mesiace a menej ako 1 rok
1. Úvery, cenné papiere a vklady v cudzej mene -1468,8 -26,3 -282,0 -1160,5
– odlev (-) Istina -1234,6 -22,2 -200,7 -1011,7
Úroky -234,2 -4,1 -81,3 -148,8
– prílev (+) Istina 0,0      
Úroky 0,0      
2. Agregovaná krátka a dlhá pozícia vo forwardoch a futures v cudzej mene voči domácej mene (vrátane „forward leg“ u menových swapov) 0,0 0,0 0,0 0,0
  (a) Krátka pozícia (-) 0,0      
  (b) Dlhá pozícia (+) 0,0      
3. Ostatné 0,0 0,0 0,0 0,0
  – odlev v súvislosti s repo operáciami (-) 0,0 0,0    
  – prílev v súvislosti s repo operáciami (+) 0,0      
  – obchodné úvery (-) 0,0      
  – obchodné úvery (+) 0,0      
  – ostatné záväzky (-) 0,0      
  – ostatné pohľadávky (+) 0,0      

III. Potenciálny krátkodobý čistý úbytok aktív v cudzej mene (menovitá hodnota)

  Celkom Členenie podľa splatnosti (zostatková splatnosť)
Do 1 mesiaca Viac ako 1 mesiac a menej ako 3 mesiace Viac ako 3 mesiace a menej ako 1 rok
1. Potenciálne záväzky v cudzej mene -164,0 0,0 -47,0 -117,0
  (a) Záruky vo forme kolaterálu splatné do 1 roka 0,0      
  (b) Ostatné potenciálne záväzky -164,0 0,0 -47,0 -117,0
2. Cenné papiere v cudzej mene vydané s opciou („puttable bonds“)        
3. Nevyčerpané, nepodmienené úverové linky poskytnuté (od koho): 140,0 0,0 70,0 70,0
  (a) ostatnými menovými inštitúciami, BIS, MMF a inými medzinárodnými organizáciami 0,0 0,0 0,0 0,0
    – ostatné národné menové inštitúcie (+) 0,0      
    – BIS (+) 0,0      
    – IMF (+) 0,0      
  (b) bankami a ostatnými finančnými inštitúciami s ústredím v SR (+) 0,0      
  (c) bankami a ostatnými finančnými inštitúciami s ústredím v zahraničí (+) 140,0 0,0 70,0 70,0
4. Nevyčerpané, nepodmienené úverové linky poskytnuté (komu): 0,0 0,0 0,0 0,0
  (a) ostatným menovým inštitúciam, BIS, MMF a iným medzinárodným organizáciam 0,0 0,0 0,0 0,0
    – ostatné národné menové inštitúcie (-) 0,0      
    – BIS (-) 0,0      
    – IMF (-) 0,0      
  (b) bankám a ostatným finančným inštitúciam s ústredím v SR (-) 0,0      
  (c) bankám a ostatným finančným inštitúciam s ústredím v zahraničí (-) 0,0      
5. Agregovaná krátka a dlhá pozícia v opciach v cudzej mene voči domácej mene 0,0 0,0 0,0 0,0
  (a) Krátka pozícia 0,0 0,0 0,0 0,0
    (i) „Bought puts“ 0,0      
    (ii) „Written calls“ 0,0      
  (b) Dlhá pozícia 0,0 0,0 0,0 0,0
    (i) „Bought calls“ 0,0      
    (ii) „Written puts“ 0,0      
PRO MEMORIA: In-the-money options        
(1) V bežnom kurze 0,0 0,0 0,0 0,0
  (a) Krátka pozícia 0,0      
  (b) Dlhá pozícia 0,0      
(2) +5 % (znehodnotenie o 5%) 0,0 0,0 0,0 0,0
  (a) Krátka pozícia 0,0      
  (b) Dlhá pozícia 0,0      
(3) -5 % (zhodnotenie o 5%) 0,0 0,0 0,0 0,0
  (a) Krátka pozícia 0,0      
  (b) Dlhá pozícia 0,0      
(4) +10 % (znehodnotenie o 10%) 0,0 0,0 0,0 0,0
  (a) Krátka pozícia 0,0      
  (b) Dlhá pozícia 0,0      
(5) -10 % (zhodnotenie o 10%) 0,0 0,0 0,0 0,0
  (a) Krátka pozícia 0,0      
  (b) Dlhá pozícia 0,0      
(6) Ostatné (špecifikácia) 0,0 0,0 0,0 0,0
  (a) Krátka pozícia 0,0      
  (b) Dlhá pozícia 0,0      

IV. Doplňujúce položky

(1) Vykazované so štandardnou periodicitou:  
  (a) krátkodobý dlh v domacej mene indexovaný na výmenný kurz  
  (b) finančné nástroje denominované v cudzej mene a vysporiadané iným spôsobom (napr. v domácej mene) 0,0
    – „nondeliverable“ forwardy 0,0
    – krátka pozícia  
    – dlhá pozícia  
    – ostatné nástroje  
  (c) založené aktíva 0,0
    – zahrnuté do devízových rezerv  
    – zahrnuté do ostatných aktív v cudzej mene  
  (d) cenné papiere v repo operáciach  
    – poskytnuté a zahrnuté v časti I. 0,0
    – poskytnuté a nezahrnuté v časti I.  
    – prijaté a zahrnuté v časti I  
    – prijaté a nezahrnuté v časti I 461,1
  (e) aktíva súvisiace s finančnými derivátmi (čisté, trhová hodnota) 0,0
    – forwardy  
    – futures  
    – swapy  
    – opcie  
    – ostatné  
  (f) deriváty (forwardy futures alebo opcie) so splatnosťou viac ako 1 rok 0,0
    – agregovaná krátka a dlhá pozícia vo forwardoch a futures v cudzej mene voči domácej mene (vrátane „forward leg“ u menových swapov) 0,0
      (a) krátka pozícia (-)  
      (b) dlhá pozícia (+)  
    – agregovaná krátka a dlhá pozícia v opciach v cudzej mene voči domácej mene  
      (a) krátka pozícia 0,0
        (i) „bought puts“  
        (ii) „written calls“  
      (b) dlhá pozícia 0,0
        (i) „bought calls“  
        (ii) „written puts“  
(2) Vykazované s neštandardnou periodicitou:  
  (a) menová štruktúra devízových rezerv (podľa skupín mien) 9797,6
    – meny zahrnuté do koša SDR 9796,0
    – meny nezahrnuté do koša SDR3 1,6
  (b) menová štruktúra devízových rezerv (podľa jednotlivých vybraných mien) 9797,6
      EUR 6461,5
      USD 2821,9
      JPY 94,3
      GBP 0,3
      Ostatné3 419,6

1) Všetky údaje sú uvádzané v mil. USD
2) Zlato ocenené účtovnou hodnotou za trójsku uncu
3) Vrátane SDR a zlata