en en

Platobná bilancia SR - január až február 2006

Revízia údajov – február 2010
Inkasá (+) Platby (-) Saldo
mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD
TOVAR 165 664,98 5 316,59 180 566,66 5 794,82 -14 901,68 -478,23
SLUŽBY 22 306,59 715,87 19 136,12 614,12 3 170,47 101,75
Doprava 8 001,47 256,79 5 062,52 162,47 2 938,95 94,32
Cestovný ruch 5 989,61 192,22 4 007,70 128,62 1 981,91 63,60
Iné služby celkom 8 315,52 266,87 10 065,90 323,04 -1 750,38 -56,17
VÝNOSY 11 114,23 356,68 10 672,13 342,49 442,11 14,19
Kompenzácie pracovníkov 5 200,00 166,88 215,22 6,91 4 984,78 159,97
Výnosy z investícii 5 914,23 189,80 10 456,91 335,59 -4 542,68 -145,79
BEŽNÉ TRANSFÉRY 9 648,18 309,63 8 770,84 281,48 877,34 28,16
BEŽNÝ ÚČET 208 733,99 6 698,78 219 145,75 7 032,92 -10 411,76 -334,14
KAPITÁLOVÝ ÚČET 283,05 9,08 373,26 11,98 -90,21 -2,90
FINANČNÝ ÚČET 937 698,43 30 094,72 -940 288,24 -30 176,06 -2 589,81 -81,34
PRIAME INVESTÍCIE 130 958,68 4 202,78 -122 651,19 -3 936,17 8 307,49 266,61
V zahraniči (priamy investor = rezident) 4 971,03 159,53 -6 916,11 -221,95 -1 945,08 -62,42
Majetková účasť 1,00 0,03 -398,77 -12,80 -397,77 -12,77
Reinvestovaný zisk 0,00 0,00 -797,80 -25,60 -797,80 -25,60
Ostatný kapitál 4 970,03 159,50 -5 719,54 -183,55 -749,52 -24,05
V SR (podnik priamej investície = rezident) 125 987,65 4 043,25 -115 735,08 -3 714,22 10 252,57 329,03
Majetková účasť 1 702,02 54,62 -263,66 -8,46 1 438,36 46,16
Reinvestovaný zisk 5 483,55 175,98 0,00 0,00 5 483,55 175,98
Ostatný kapitál 118 802,08 3 812,65 -115 471,42 -3 705,76 3 330,66 106,89
PORTFÓLIOVÉ INVESTÍCIE 80 000,47 2 567,41 -83 919,38 -2 693,18 -3 918,91 -125,77
Aktíva 11 341,14 363,96 -16 801,02 -539,19 -5 459,87 -175,22
Pasíva 68 659,33 2 203,44 -67 118,36 -2 153,99 1 540,97 49,45
FINANČNÉ DERIVÁTY 311 319,61 9 991,00 -311 658,70 -10 001,88 -339,08 -10,88
Aktíva 150 319,61 4 824,12 -149 498,62 -4 797,77 820,99 26,35
Pasíva 161 000,00 5 166,88 -162 160,07 -5 204,11 -1 160,07 -37,23
OSTATNÉ INVESTÍCIE 415 419,67 13 333,53 -422 058,98 -13 544,82 -6 639,31 -211,29
Dlhodobé 90 592,43 2 907,20 -76 875,88 -2 467,06 13 716,55 440,14
Aktíva 16 247,66 521,30 -14 415,69 -462,61 1 831,97 58,69
Pasíva 74 344,77 2 385,90 -62 460,19 -2 004,45 11 884,59 381,45
Krátkodobé 324 827,24 10 426,33 -345 183,10 -11 077,76 -20 355,86 -651,44
Aktíva 183 499,04 5 888,93 -182 046,61 -5 842,32 1 452,43 46,61
Pasíva 141 328,20 4 537,40 -163 136,49 -5 235,45 -21 808,29 -698,05
KAPITÁLOVÝ A FINANČNÝ ÚČET 937 981,48 30 103,81 -940 661,50 -30 188,04 -2 680,02 -84,23
CHYBY A OMYLY 13 887,68 445,17
CELKOVÁ BILANCIA -65 867,20 -2 077,90 66 663,10 2 104,70 795,90 26,80
MONETÁRNE ZLATO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SDR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DEVÍZOVÉ AKTÍVA 65 867,20 2 077,90 -66 663,10 -2 104,70 -795,90 -26,80
Vklady 0,00 0,00 -11 814,90 -372,90 -11 814,90 -372,90
Cenné papiere 65 867,20 2 077,90 -54 848,20 -1 731,80 11 019,00 346,10
Obligácie a zmenky 0,00 0,00 -54 848,20 -1 731,80 -54 848,20 -1 731,80
Nástroje peňažného trhu a fin. deriváty 65 867,20 2 077,90 0,00 0,00 65 867,20 2 077,90
REZERVNÉ AKTÍVA 65 867,20 2 077,90 -66 663,10 -2 104,70 -795,90 -26,80
Použitý kurz: USD = 31,160 Sk