en en

Platobná bilancia SR - január až máj 2006

Revízia údajov – február 2010
Inkasá (+) Platby (-) Saldo
mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD
TOVAR 458 355,24 14 925,28 491 387,64 16 000,90 -33 032,40 -1 075,62
SLUŽBY 60 878,81 1 982,38 51 905,47 1 690,18 8 973,34 292,20
Doprava 22 049,02 717,98 13 563,15 441,65 8 485,87 276,32
Cestovný ruch 16 995,19 553,41 11 297,27 367,87 5 697,92 185,54
Iné služby celkom 21 834,60 710,99 27 045,05 880,66 -5 210,45 -169,67
VÝNOSY 24 459,25 796,46 45 659,39 1 486,79 -21 200,14 -690,33
Kompenzácie pracovníkov 13 000,00 423,31 602,47 19,62 12 397,53 403,70
Výnosy z investícii 11 459,25 373,14 45 056,91 1 467,17 -33 597,67 -1 094,03
BEŽNÉ TRANSFÉRY 19 391,39 631,44 20 574,42 669,96 -1 183,03 -38,52
BEŽNÝ ÚČET 563 084,69 18 335,55 609 526,92 19 847,83 -46 442,23 -1 512,28
KAPITÁLOVÝ ÚČET 571,06 18,60 950,05 30,94 -378,99 -12,34
FINANČNÝ ÚČET 2 423 341,36 78 881,83 -2 369 658,15 -77 150,71 53 683,21 1 731,12
PRIAME INVESTÍCIE 384 010,44 12 504,41 -327 925,50 -10 678,13 56 084,94 1 826,28
V zahraniči (priamy investor = rezident) 13 782,81 448,81 -17 937,33 -584,09 -4 154,52 -135,28
Majetková účasť 148,49 4,84 -1 065,77 -34,70 -917,28 -29,87
Reinvestovaný zisk 0,00 0,00 -1 994,50 -64,95 -1 994,50 -64,95
Ostatný kapitál 13 634,32 443,97 -14 877,06 -484,44 -1 242,74 -40,47
V SR (podnik priamej investície = rezident) 370 227,63 12 055,61 -309 988,17 -10 094,05 60 239,46 1 961,56
Majetková účasť 44 813,37 1 459,24 -1 601,11 -52,14 43 212,25 1 407,11
Reinvestovaný zisk 13 708,88 446,40 0,00 0,00 13 708,88 446,40
Ostatný kapitál 311 705,39 10 149,96 -308 387,06 -10 041,91 3 318,33 108,05
PORTFÓLIOVÉ INVESTÍCIE 249 159,32 8 092,55 -226 646,31 -7 380,21 22 513,01 712,33
Aktíva 32 187,02 1 048,10 -34 924,21 -1 137,23 -2 737,19 -89,13
Pasíva 216 972,30 7 044,45 -191 722,10 -6 242,99 25 250,20 801,46
FINANČNÉ DERIVÁTY 708 421,78 23 068,11 -708 495,97 -23 070,53 -74,18 -2,42
Aktíva 326 998,93 10 647,96 -328 229,76 -10 688,04 -1 230,83 -40,08
Pasíva 381 422,85 12 420,15 -380 266,21 -12 382,49 1 156,65 37,66
OSTATNÉ INVESTÍCIE 1 081 749,81 35 216,76 -1 106 590,37 -36 021,83 -24 840,56 -805,08
Dlhodobé 136 985,98 4 459,95 -122 728,34 -3 996,80 14 257,63 463,15
Aktíva 36 679,27 1 193,70 -38 743,41 -1 261,65 -2 064,14 -67,96
Pasíva 100 306,70 3 266,26 -83 984,93 -2 735,14 16 321,77 531,11
Krátkodobé 944 763,83 30 756,81 -983 862,03 -32 025,03 -39 098,19 -1 268,23
Aktíva 580 738,36 18 910,40 -611 434,25 -19 909,94 -30 695,89 -999,54
Pasíva 364 025,47 11 846,41 -372 427,78 -12 115,09 -8 402,30 -268,69
KAPITÁLOVÝ A FINANČNÝ ÚČET 2 423 912,42 78 900,42 -2 370 608,20 -77 181,64 53 304,22 1 718,78
CHYBY A OMYLY 18 020,51 593,01
CELKOVÁ BILANCIA -53 161,20 -1 738,60 78 043,70 2 538,10 24 882,50 799,50
MONETÁRNE ZLATO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SDR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DEVÍZOVÉ AKTÍVA 53 161,20 1 738,60 -78 043,70 -2 538,10 -24 882,50 -799,50
Vklady 0,00 0,00 -8 754,10 -284,80 -8 754,10 -284,80
Cenné papiere 53 161,20 1 738,60 -69 289,60 -2 253,30 -16 128,40 -514,70
Obligácie a zmenky 0,00 0,00 -69 289,60 -2 253,30 -69 289,60 -2 253,30
Nástroje peňažného trhu a fin. deriváty 53 161,20 1 738,60 0,00 0,00 53 161,20 1 738,60
REZERVNÉ AKTÍVA 53 161,20 1 738,60 -78 043,70 -2 538,10 -24 882,50 -799,50
Použitý kurz: USD = 30,710 Sk