en en

Platobná bilancia SR - január 2007

Revízia údajov – február 2010
Inkasá (+) Platby (-) Saldo
mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD
TOVAR 109 671,04 4 108,45 102 782,87 3 850,41 6 888,17 258,04
SLUŽBY 11 680,56 437,57 11 765,01 440,74 -84,46 -3,16
Doprava 4 336,17 162,44 3 027,75 113,42 1 308,42 49,02
Cestovný ruch 3 558,06 133,29 2 547,87 95,45 1 010,19 37,84
Iné služby celkom 3 786,33 141,84 6 189,39 231,86 -2 403,06 -90,02
VÝNOSY 5 611,90 210,23 3 834,56 143,65 1 777,34 66,58
Kompenzácie pracovníkov 3 000,00 112,38 127,05 4,76 2 872,95 107,63
Výnosy z investícii 2 611,90 97,85 3 707,51 138,89 -1 095,61 -41,04
BEŽNÉ TRANSFÉRY 1 755,01 65,75 3 446,56 129,11 -1 691,55 -63,37
BEŽNÝ ÚČET 128 718,51 4 822,00 121 829,00 4 563,91 6 889,51 258,09
KAPITÁLOVÝ ÚČET 4 041,43 151,40 236,87 8,87 3 804,56 142,52
FINANČNÝ ÚČET 686 893,41 25 732,63 -683 426,24 -25 601,98 3 467,17 130,65
PRIAME INVESTÍCIE 86 741,47 3 249,47 -85 379,18 -3 198,44 1 362,29 51,03
V zahraniči (priamy investor = rezident) 2 605,59 97,61 -3 281,59 -122,93 -676,00 -25,32
Majetková účasť 10,93 0,41 -72,03 -2,70 -61,10 -2,29
Reinvestovaný zisk 0,00 0,00 -247,93 -9,29 -247,93 -9,29
Ostatný kapitál 2 594,67 97,20 -2 961,64 -110,95 -366,97 -13,75
V SR (podnik priamej investície = rezident) 84 135,88 3 151,86 -82 097,59 -3 075,51 2 038,29 76,36
Majetková účasť 2 459,11 92,12 -66,20 -2,48 2 392,90 89,64
Reinvestovaný zisk 1 718,17 64,37 0,00 0,00 1 718,17 64,37
Ostatný kapitál 79 958,61 2 995,38 -82 031,39 -3 073,03 -2 072,78 -77,65
PORTFÓLIOVÉ INVESTÍCIE 39 962,65 1 497,06 -63 454,71 -2 377,11 -23 492,06 -880,05
Aktíva 4 791,91 179,51 -7 936,18 -297,30 -3 144,27 -117,79
Pasíva 35 170,74 1 317,55 -55 518,52 -2 079,81 -20 347,79 -762,26
FINANČNÉ DERIVÁTY 270 778,75 10 143,81 -270 285,13 -10 125,31 493,63 18,49
Aktíva 143 558,92 5 377,95 -139 641,53 -5 231,20 3 917,40 146,75
Pasíva 127 219,83 4 765,86 -130 643,60 -4 894,12 -3 423,77 -128,26
OSTATNÉ INVESTÍCIE 289 410,53 10 842,29 -264 307,23 -9 901,11 25 103,31 941,18
Dlhodobé 78 869,52 2 954,58 -81 154,88 -3 039,93 -2 285,36 -85,35
Aktíva 986,01 36,94 -2 266,28 -84,90 -1 280,27 -47,96
Pasíva 77 883,51 2 917,64 -78 888,60 -2 955,03 -1 005,10 -37,39
Krátkodobé 210 541,01 7 887,71 -183 152,34 -6 861,18 27 388,67 1 026,53
Aktíva 104 482,75 3 914,09 -100 525,25 -3 765,84 3 957,50 148,25
Pasíva 106 058,26 3 973,62 -82 627,09 -3 095,34 23 431,17 878,28
KAPITÁLOVÝ A FINANČNÝ ÚČET 690 934,84 25 884,03 -683 663,11 -25 610,86 7 271,73 273,18
CHYBY A OMYLY 6 333,56 251,43
CELKOVÁ BILANCIA 0,00 0,00 20 494,80 782,70 20 494,80 782,70
MONETÁRNE ZLATO 0,00 0,00 -0,30 0,00 -0,30 0,00
SDR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DEVÍZOVÉ AKTÍVA 0,00 0,00 -20 494,50 -782,70 -20 494,50 -782,70
Vklady 0,00 0,00 -3 088,70 -116,70 -3 088,70 -116,70
Cenné papiere 0,00 0,00 -17 405,80 -666,00 -17 405,80 -666,00
Obligácie a zmenky 0,00 0,00 -2 236,70 -92,10 -2 236,70 -92,10
Nástroje peňažného trhu a fin. deriváty 0,00 0,00 -15 169,10 -573,90 -15 169,10 -573,90
REZERVNÉ AKTÍVA 0,00 0,00 -20 494,80 -782,70 -20 494,80 -782,70
Použitý kurz: USD = 26,694 Sk