en en

Platobná bilancia SR - január až marec 2007

Revízia údajov – február 2010
Inkasá (+) Platby (-) Saldo
mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD
TOVAR 336 171,86 12 815,82 329 195,13 12 549,85 6 976,73 265,97
SLUŽBY 36 068,99 1 375,05 34 990,96 1 333,95 1 078,03 41,10
Doprava 11 847,87 451,67 9 416,04 358,97 2 431,83 92,71
Cestovný ruch 10 857,91 413,93 7 899,81 301,16 2 958,10 112,77
Iné služby celkom 13 363,21 509,44 17 675,11 673,83 -4 311,90 -164,38
VÝNOSY 15 046,92 573,63 12 906,14 492,02 2 140,78 81,61
Kompenzácie pracovníkov 9 000,00 343,11 353,20 13,46 8 646,80 329,64
Výnosy z investícii 6 046,92 230,53 12 552,94 478,55 -6 506,02 -248,03
BEŽNÉ TRANSFÉRY 9 490,46 361,80 13 559,03 516,91 -4 068,56 -155,11
BEŽNÝ ÚČET 396 778,23 15 126,31 390 651,26 14 892,73 6 126,98 233,58
KAPITÁLOVÝ ÚČET 4 513,43 172,06 340,09 12,97 4 173,34 159,10
FINANČNÝ ÚČET 1 816 762,01 69 259,48 -1 764 766,48 -67 281,81 51 995,54 1 977,68
PRIAME INVESTÍCIE 260 594,67 9 934,61 -263 955,17 -10 062,72 -3 360,51 -128,11
V zahraniči (priamy investor = rezident) 7 400,14 282,11 -9 346,90 -356,33 -1 946,76 -74,22
Majetková účasť 10,93 0,42 -151,41 -5,77 -140,48 -5,36
Reinvestovaný zisk 0,00 0,00 -743,78 -28,35 -743,78 -28,35
Ostatný kapitál 7 389,22 281,70 -8 451,72 -322,20 -1 062,50 -40,51
V SR (podnik priamej investície = rezident) 253 194,52 9 652,49 -254 608,27 -9 706,39 -1 413,75 -53,90
Majetková účasť 5 468,05 208,46 -3 031,05 -115,55 2 437,00 92,91
Reinvestovaný zisk 5 154,50 196,50 0,00 0,00 5 154,50 196,50
Ostatný kapitál 242 571,97 9 247,53 -251 577,22 -9 590,84 -9 005,25 -343,31
PORTFÓLIOVÉ INVESTÍCIE 124 996,92 4 765,24 -147 897,10 -5 638,26 -22 900,18 -873,02
Aktíva 15 629,96 595,86 -22 649,25 -863,45 -7 019,29 -267,60
Pasíva 109 366,96 4 169,38 -125 247,85 -4 774,80 -15 880,89 -605,42
FINANČNÉ DERIVÁTY 749 096,66 28 557,69 -745 938,98 -28 437,31 3 157,68 120,38
Aktíva 378 431,11 14 426,87 -377 621,78 -14 396,01 809,33 30,85
Pasíva 370 665,55 14 130,82 -368 317,20 -14 041,29 2 348,35 89,53
OSTATNÉ INVESTÍCIE 682 073,76 26 001,95 -606 975,22 -23 143,52 75 098,55 2 858,43
Dlhodobé 97 746,41 3 726,37 -99 381,62 -3 791,74 -1 635,22 -65,37
Aktíva 2 952,74 112,57 -5 197,86 -198,16 -2 245,12 -85,59
Pasíva 94 793,66 3 613,80 -94 183,76 -3 593,58 609,90 20,22
Krátkodobé 584 327,36 22 275,58 -507 593,60 -19 351,79 76 733,76 2 923,80
Aktíva 292 073,57 11 134,67 -286 016,00 -10 903,74 6 057,57 230,93
Pasíva 292 253,79 11 140,91 -221 577,60 -8 448,05 70 676,19 2 692,86
KAPITÁLOVÝ A FINANČNÝ ÚČET 1 821 275,44 69 431,55 -1 765 106,57 -67 294,77 56 168,88 2 136,78
CHYBY A OMYLY 14 467,95 643,75
CELKOVÁ BILANCIA 0,00 0,00 76 763,80 3 014,10 76 763,80 3 014,10
MONETÁRNE ZLATO 0,00 0,00 -0,30 0,00 -0,30 0,00
SDR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DEVÍZOVÉ AKTÍVA 0,00 0,00 -76 763,50 -3 014,10 -76 763,50 -3 014,10
Vklady 0,00 0,00 -32 340,30 -1 264,40 -32 340,30 -1 264,40
Cenné papiere 0,00 0,00 -44 423,20 -1 749,70 -44 423,20 -1 749,70
Obligácie a zmenky 0,00 0,00 -6 948,50 -279,90 -6 948,50 -279,90
Nástroje peňažného trhu a fin. deriváty 0,00 0,00 -37 474,70 -1 469,80 -37 474,70 -1 469,80
REZERVNÉ AKTÍVA 0,00 0,00 -76 763,80 -3 014,10 -76 763,80 -3 014,10
Použitý kurz: USD = 26,231 Sk