en en

Platobná bilancia SR - január až máj 2007

Revízia údajov – február 2010
Inkasá (+) Platby (-) Saldo
mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD
TOVAR 568 500,91 22 112,91 563 456,97 21 916,72 5 043,94 196,19
SLUŽBY 64 370,26 2 503,80 59 779,49 2 325,24 4 590,77 178,57
Doprava 20 746,82 806,99 17 284,95 672,33 3 461,87 134,66
Cestovný ruch 18 886,02 734,61 13 715,85 533,50 5 170,17 201,10
Iné služby celkom 24 737,42 962,21 28 778,69 1 119,40 -4 041,27 -157,19
VÝNOSY 24 619,80 957,63 32 343,03 1 258,04 -7 723,23 -300,41
Kompenzácie pracovníkov 15 000,00 583,45 660,93 25,71 14 339,07 557,75
Výnosy z investícii 9 619,80 374,18 31 682,10 1 232,33 -22 062,30 -858,15
BEŽNÉ TRANSFÉRY 14 718,07 572,49 21 248,56 826,50 -6 530,50 -254,02
BEŽNÝ ÚČET 672 209,03 26 146,84 676 828,05 26 326,50 -4 619,02 -179,67
KAPITÁLOVÝ ÚČET 5 222,93 203,16 729,65 28,38 4 493,29 174,77
FINANČNÝ ÚČET 3 026 570,95 117 777,04 -2 937 036,74 -114 241,42 89 534,21 3 535,63
PRIAME INVESTÍCIE 477 984,03 18 592,09 -474 370,47 -18 451,53 3 613,56 140,56
V zahraniči (priamy investor = rezident) 13 944,67 542,40 -15 998,22 -622,28 -2 053,55 -79,88
Majetková účasť 365,56 14,22 -1 037,81 -40,37 -672,25 -26,15
Reinvestovaný zisk 0,00 0,00 -1 239,63 -48,22 -1 239,63 -48,22
Ostatný kapitál 13 579,10 528,18 -13 720,78 -533,70 -141,68 -5,51
V SR (podnik priamej investície = rezident) 464 039,36 18 049,69 -458 372,25 -17 829,25 5 667,12 220,43
Majetková účasť 9 542,85 371,19 -3 658,86 -142,32 5 883,99 228,87
Reinvestovaný zisk 8 590,83 334,16 0,00 0,00 8 590,83 334,16
Ostatný kapitál 445 905,69 17 344,34 -454 713,39 -17 686,93 -8 807,71 -342,59
PORTFÓLIOVÉ INVESTÍCIE 213 190,83 8 346,26 -202 324,56 -7 869,80 10 866,27 476,46
Aktíva 26 413,69 1 027,41 -36 801,04 -1 431,45 -10 387,35 -404,04
Pasíva 186 777,14 7 318,85 -165 523,52 -6 438,35 21 253,62 880,50
FINANČNÉ DERIVÁTY 1 205 475,03 46 889,22 -1 206 181,32 -46 916,70 -706,29 -27,47
Aktíva 584 392,13 22 731,03 -580 751,53 -22 589,42 3 640,60 141,61
Pasíva 621 082,91 24 158,19 -625 429,79 -24 327,27 -4 346,89 -169,08
OSTATNÉ INVESTÍCIE 1 129 921,06 43 949,47 -1 054 160,40 -41 003,39 75 760,66 2 946,08
Dlhodobé 199 394,74 7 756,86 -195 412,83 -7 601,22 3 981,91 155,64
Aktíva 5 302,71 206,26 -8 304,88 -323,03 -3 002,17 -116,78
Pasíva 194 092,04 7 550,60 -187 107,95 -7 278,19 6 984,08 272,41
Krátkodobé 930 526,32 36 192,61 -858 747,57 -33 402,17 71 778,75 2 790,44
Aktíva 497 513,28 19 351,72 -496 502,30 -19 312,39 1 010,99 39,32
Pasíva 433 013,04 16 840,90 -362 245,27 -14 089,78 70 767,77 2 751,12
KAPITÁLOVÝ A FINANČNÝ ÚČET 3 031 793,89 117 980,20 -2 937 766,39 -114 269,80 94 027,50 3 710,40
CHYBY A OMYLY 9 312,92 361,17
CELKOVÁ BILANCIA 0,00 0,00 98 721,40 3 891,90 98 721,40 3 891,90
MONETÁRNE ZLATO 0,00 0,00 -0,30 0,00 -0,30 0,00
SDR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DEVÍZOVÉ AKTÍVA 0,00 0,00 -98 721,10 -3 891,90 -98 721,10 -3 891,90
Vklady 0,00 0,00 -38 211,10 -1 487,30 -38 211,10 -1 487,30
Cenné papiere 0,00 0,00 -60 510,00 -2 404,60 -60 510,00 -2 404,60
Obligácie a zmenky 0,00 0,00 -12 258,30 -508,80 -12 258,30 -508,80
Nástroje peňažného trhu a fin. deriváty 0,00 0,00 -48 251,70 -1 895,80 -48 251,70 -1 895,80
REZERVNÉ AKTÍVA 0,00 0,00 -98 721,40 -3 891,90 -98 721,40 -3 891,90
Použitý kurz: USD = 25,709 Sk