en en

Inkasá a Platby

Mesačný výkaz o devízových inkasách a platbách v konvertibilných menách

Štvrťročný výkaz o devízových inkasách a platbách v členení podľa mien

Štvrťročný výkaz o devízových inkasách a platbách podľa územného členenia v konvertibilných menách

Poznámky:
(p) – predbežné údaje
(*) – definitívne údaje
Štatistické údaje sú zverejňované a revidované v súlade so stanovenou revíznou politikou.