en en

Jozef Škultéty - 150. výročie narodenia

Pamätná strieborná minca v hodnote 200 Sk

Jozef Škultéty (25.11.1853 – 19.1.1948) – literárny kritik a historik, prozaik, jazykovedec, editor, prekladateľ a publicista, doživotný správca Matice slovenskej a univerzitný profesor – patrí k vedúcim osobnostiam slovenského národného hnutia a bojovníkom za národný život a slovenskú kultúru. Začínal publikovaním poviedok, významnejšie sú však jeho literárnokritické a literárnohistorické diela. Na stránkach Slovenských pohľadov a Národných novín predstavoval a kriticky hodnotil tvorbu súčasných i starších slovenských autorov, slovanskú a inú svetovú literatúru. Venoval sa tiež historickým prácam. Zaoberal sa jazykovedou, pričom sa zameral najmä na gramatiku a spisovnú normu slovenčiny. Absolvoval študijnú cestu do Ruska, nadviazal styky s poprednými osobnosťami Ruska, Srbska, Poľska i Švédska, ktoré ho neraz navštívili. Svojou činnosťou viac ako pol storočia výrazne ovplyvňoval a usmerňoval vývin a rozvoj politického, kultúrneho, literárneho a vedeckého života na Slovensku.

Popis mince

Lícna strana

Lícna strana:
Na líci mince je uprostred mincového poľa zobrazená druhá budova Matice slovenskej v Martine, dlhoročného pôsobiska Jozefa Škultétyho. Nad budovou je štátny znak, pod ňou je uvedený názov štátu Slovenská republika a pri spodnom okraji mince je letopočet razby 2003.

Rubová strana

Rubová strana:
Na rube mince je zobrazený portrét Jozefa Škultétyho, pod ním je uvedené meno a priezvisko Jozef Škultéty a letopočty, označujúce rok jeho narodenia a úmrtia. Vpravo od portrétu je označenie nominálnej hodnoty 200 Sk. Pri ľavej spodnej časti portrétu sú iniciálky mena a priezviska autora výtvarného návrhu mince Miroslava Ronaia MR a značka Mincovne Kremnica.

Autor:Miroslav Ronai
Materiál:Ag 750, Cu 250
Hmotnosť:20 g
Priemer:34 mm
Hrana:nápis: „VYTRVALOSŤ A VERNOSŤ NÁRODNÉMU IDEÁLU“
Výrobca:Mincovňa Kremnica (Slovenská republika)
Rytec:Dalibor Schmidt
Náklad:11 500 ks
z toho v proof vyhotovení: 2 700 ks
Emisia:3. 11. 2003
Demonetizované:500 v bežnom vyhotovení (rok 2006)

Výsledky súťaže