en en

Hodnotiace kritériá

na zaradenie podnetu do inovačného hubu NBS

Hodnotiace kritériá NBSKľúčové otázky1Pozitívne indikátory2Negatívne indikátory3
Odlišnosť a inovatívnosťDohľad nad finančným trhom, Hodnotiace kritériáJe zamýšľaná služba alebo činnosť odlišná od ponuky iných účastníkov finančného trhu v SR a obsahuje prvok finančnej inovácie?Dohľad nad finančným trhom, Hodnotiace kritériáPočiatočná analýza identifikovala málo resp. žiadne porovnateľné služby alebo činnosti na finančnom trhu v SR.

Dohľad nad finančným trhom, Hodnotiace kritériáZamýšľaná služba alebo činnosť predstavuje nový prístup v oblasti financií založený na technológiách, ktorý môže viesť k vzniku nového obchodného modelu, prakticky využiteľného riešenia, procesu alebo produktu pričom môže mať významný vplyv na finančné trhy, inštitúcie a poskytovanie finančných služieb v SR.
Dohľad nad finančným trhom, Hodnotiace kritériáNa finančnom trhu v SR je dostupných viacero podobných činností alebo služieb.

Dohľad nad finančným trhom, Hodnotiace kritériáUmelo zabezpečené odlíšenie sa služby alebo činnosti.

Dohľad nad finančným trhom, Hodnotiace kritériáZamýšľaná činnosť alebo služba neobsahuje prvok finančnej inovácie.
Znalosť aplikovateľného regulačného rámcaDohľad nad finančným trhom, Hodnotiace kritériáVyvinul záujemca dostatočné úsilie na porozumenie regulačnému rámcu týkajúceho sa zamýšľanej činnosti alebo služby?Dohľad nad finančným trhom, Hodnotiace kritériáZáujemca preukázateľne analyzoval súlad zamýšľanej činnosti alebo služby s aktuálnym regulačným rámcom.Dohľad nad finančným trhom, Hodnotiace kritériáZáujemca preukázateľne neanalyzoval súlad zamýšľanej činnosti alebo služby s aktuálnym regulačným rámcom.
Potreba spolupráce s inovačným hubom NBSDohľad nad finančným trhom, Hodnotiace kritériáJe činnosť alebo služba jasne upravená v existujúcom regulačnom rámci?

Dohľad nad finančným trhom, Hodnotiace kritériáPatrí otázka do pôsobnosti NBS?
Dohľad nad finančným trhom, Hodnotiace kritériáČinnosť alebo služba nie je jasne upravená existujúcim regulačným rámcom a týka sa predpisov v pôsobnosti NBS.Dohľad nad finančným trhom, Hodnotiace kritériáČinnosť alebo služba je jasne upravená existujúcim regulačným rámcom.

Dohľad nad finančným trhom, Hodnotiace kritériáZáujemca nevie sformulovať v čom spočíva nejasnosť existujúceho regulačného rámca.

Dohľad nad finančným trhom, Hodnotiace kritériáRiešenie podnetu nevyžaduje zapojenie orgánu dohľadu, postačuje využiť dostupné služby ekonomických alebo právnych poradcov.

Dohľad nad finančným trhom, Hodnotiace kritériáOtázka sa týka veci mimo pôsobnosti NBS, napr. ochrany osobných údajov, daní a pod.
Prínos pre spotrebiteľa a finančný systém SRDohľad nad finančným trhom, Hodnotiace kritériáPonúka zamýšľaná služba alebo činnosť identifikovateľné priame alebo nepriame výhody pre spotrebiteľa alebo znižuje riziká vo finančnom systéme SR?Dohľad nad finančným trhom, Hodnotiace kritériáZamýšľaná služba alebo činnosť zlepší postavenie spotrebiteľa prostredníctvom napr. zníženia ceny alebo zvýšenia kvality.

Dohľad nad finančným trhom, Hodnotiace kritériáZáujemca vykonal analýzu rizík zamýšľanej služby alebo činnosti na spotrebiteľa a finančný systém SR a navrhol opatrenia na ich zmiernenie.

Dohľad nad finančným trhom, Hodnotiace kritériáZamýšľaná služba alebo činnosť zabezpečí zvýšenie konkurencie vo finančnom systéme SR.
Dohľad nad finančným trhom, Hodnotiace kritériáInovácia bude mať pravdepodobne nepriaznivý dopad na spotrebiteľov, alebo finančný systém SR.

Dohľad nad finančným trhom, Hodnotiace kritériáZamýšľaná služba alebo činnosť obsahuje prvky zamerané na obchádzanie regulácie.

1) Odpovede na otázky poskytne žiadateľ v kontaktnom formulári.
2) Podnet sa bude riešiť v inovačnom hube NBS, ak sú splnené všetky pozitívne indikátory.
3) Podnet sa nebude riešiť v inovačnom hube NBS.