en en

Hodnotiace kritériá

na zaradenie podnetu do inovačného hubu NBS

Hodnotiace kritériá NBSKľúčové otázky1Pozitívne indikátory2Negatívne indikátory3
Odlišnosť a inovatívnosťJe zamýšľaná služba alebo činnosť odlišná od ponuky iných účastníkov finančného trhu v SR a obsahuje prvok finančnej inovácie?Počiatočná analýza identifikovala málo resp. žiadne porovnateľné služby alebo činnosti na finančnom trhu v SR.

Zamýšľaná služba alebo činnosť predstavuje nový prístup v oblasti financií založený na technológiách, ktorý môže viesť k vzniku nového obchodného modelu, prakticky využiteľného riešenia, procesu alebo produktu pričom môže mať významný vplyv na finančné trhy, inštitúcie a poskytovanie finančných služieb v SR.
Na finančnom trhu v SR je dostupných viacero podobných činností alebo služieb.

Umelo zabezpečené odlíšenie sa služby alebo činnosti.

Zamýšľaná činnosť alebo služba neobsahuje prvok finančnej inovácie.
Znalosť aplikovateľného regulačného rámcaVyvinul záujemca dostatočné úsilie na porozumenie regulačnému rámcu týkajúceho sa zamýšľanej činnosti alebo služby?Záujemca preukázateľne analyzoval súlad zamýšľanej činnosti alebo služby s aktuálnym regulačným rámcom.Záujemca preukázateľne neanalyzoval súlad zamýšľanej činnosti alebo služby s aktuálnym regulačným rámcom.
Potreba spolupráce s inovačným hubom NBSJe činnosť alebo služba jasne upravená v existujúcom regulačnom rámci?

Patrí otázka do pôsobnosti NBS?
Činnosť alebo služba nie je jasne upravená existujúcim regulačným rámcom a týka sa predpisov v pôsobnosti NBS.Činnosť alebo služba je jasne upravená existujúcim regulačným rámcom.

Záujemca nevie sformulovať v čom spočíva nejasnosť existujúceho regulačného rámca.

Riešenie podnetu nevyžaduje zapojenie orgánu dohľadu, postačuje využiť dostupné služby ekonomických alebo právnych poradcov.

Otázka sa týka veci mimo pôsobnosti NBS, napr. ochrany osobných údajov, daní a pod.
Prínos pre spotrebiteľa a finančný systém SRPonúka zamýšľaná služba alebo činnosť identifikovateľné priame alebo nepriame výhody pre spotrebiteľa alebo znižuje riziká vo finančnom systéme SR?Zamýšľaná služba alebo činnosť zlepší postavenie spotrebiteľa prostredníctvom napr. zníženia ceny alebo zvýšenia kvality.

Záujemca vykonal analýzu rizík zamýšľanej služby alebo činnosti na spotrebiteľa a finančný systém SR a navrhol opatrenia na ich zmiernenie.

Zamýšľaná služba alebo činnosť zabezpečí zvýšenie konkurencie vo finančnom systéme SR.
Inovácia bude mať pravdepodobne nepriaznivý dopad na spotrebiteľov, alebo finančný systém SR.

Zamýšľaná služba alebo činnosť obsahuje prvky zamerané na obchádzanie regulácie.

1) Odpovede na otázky poskytne žiadateľ v kontaktnom formulári.
2) Podnet sa bude riešiť v inovačnom hube NBS, ak sú splnené všetky pozitívne indikátory.
3) Podnet sa nebude riešiť v inovačnom hube NBS.