en en

Metodika na posudzovanie kritérií

na vstup do regulačného sandboxu

  Kľúčové otázky Pozitívne indikátory Negatívne indikátory
Pripravenosť záujemcu na účasť v regulačnom sandboxe a finančnej inovácie na testovanie. Je záujemca po všetkých stránkach pripravený na testovanie v regulačnom sandboxe?
Je záujemca pripravený splniť všetky požiadavky vyplývajúce z právnych predpisov? Záujemca si zanalyzoval právne aspekty implementácie finančnej inovácie a je schopný splniť požiadavky relevantných právnych predpisov. Záujemca nemá právnu analýzu ohľadom implementácie finančnej inovácie, a preto nevie zaručiť, že je schopný splniť požiadavky relevantných právnych predpisov.
Je záujemca pripravený zvládnuť testovanie po technickej stránke? Finančná inovácia je po technickej stránke pripravená na implementáciu na slovenskom finančnom trhu. Záujemca ešte len pracuje na technických aspektoch finančnej inovácie a preto nie je schopný implementovať finančnú inováciu na slovenský finančný trh v krátkom čase.
Je záujemca pripravený vysporiadať sa s rizikami, ktoré môžu vzniknúť pri testovaní finančnej inovácie? Záujemca si zanalyzoval riziká, ktoré súvisia s implementáciou finančnej inovácie a pripravil si opatrenia na ich zmiernenie. Záujemca nemá zanalyzované riziká, ktoré môžu vzniknúť pri implementácii finančnej inovácie.
Je žiadateľ o povolenie pripravený na licenčné konanie? Žiadateľ o povolenie je dostatočne pripravený na licenčné konanie. Žiadateľ o povolenie nie je pripravený na licenčné konanie a bude potrebovať dlhší čas, kým bude schopný podať relevantnú žiadosť o vydanie povolenie na výkon činnosti.
Má záujemca jasnú predstavu o tom, čo očakáva od svojej účasti v regulačnom sandboxe? Záujemca má jasnú predstavu o otázkach, ktoré by chcel konzultovať s NBS, o praktickej implementácii finančnej inovácie aj o priebehu testovania. Záujemca má iba všeobecnú predstavu o svojej účasti v regulačnom sandboxe a očakáva od NBS, že mu komplexne poradí na ktoré otázky sa ma zamerať a ako má prakticky implementovať finančnú inováciu a testovať v rámci regulačného sandboxu.
Má záujemca dostatočné zdroje na testovanie v rámci regulačného sandboxu? Záujemca má dostatočné finančné a personálne zdroje, ktoré mu umožnia úspešne testovať finančnú inováciu v rámci regulačného sandboxu. Záujemca nemá dostatočné finančné a personálne zdroje, a preto nie je jasné, či testovanie v regulačnom sandboxe zvládne.
Existencia potreby testovania Je účasť v regulačnom sandboxe potrebná na implementáciu finančnej inovácie na slovenskom finančnom trhu?
Vyvoláva finančná inovácia otázky ohľadom správnej aplikácie relevantných právnych predpisov v pôsobnosti NBS? Nejasnosti ohľadom aplikácie regulácie bránia záujemcovi úspešne implementovať finančnú inováciu bez účasti v regulačnom sandboxe. Aplikácia regulácie je jasná a nevyvoláva otázky.
Potrebuje záujemca otestovať finančnú inováciu v rámci regulačného sandboxu? Záujemca si potrebuje finančnú inováciu otestovať pred tým, než ju naplno implementuje na slovenskom finančnom trhu. Záujemcovi postačí základne vyjasnenie regulácie (napr. prostredníctvom inovačného hubu) a nepotrebuje si následne finančnú inováciu otestovať.
Inovatívnosť Ide o finančnú inováciu?
Je finančný produkt, služba, obchodný model alebo riešenie odlišné od ponuky iných účastníkov finančného trhu v SR, prípadne zlepšuje už existujúce finančné produkty, služby, obchodné modely alebo riešenia? Na finančnom trhu v SR nie sú žiadne porovnateľné finančné inovácie resp. je ich málo. Finančný produkt, služba, obchodný model alebo riešenie sú etablované na slovenskom finančnom trhu.
Finančná inovácia, ktorú chce záujemca testovať, prináša nový prístup založený na technológiách, ktorý mení doterajší spôsob poskytovania finančných služieb v SR. Zamýšľaný finančný produkt, služba, obchodný model alebo riešenie neobsahuje prvok finančnej inovácie.
Pozitívne dopady na klientov na slovenskom finančnom trhu a neexistencia významných negatívnych dopadov na finančnú stabilitu v Slovenskej republike. Má finančná inovácia pozitívne dopady pre klientov?
Má finančná inovácia identifikovateľné priame alebo nepriame pozitívne dopady pre klientov na slovenskom finančnom trhu? Finančná inovácia prinesie priame pozitívne dopady pre klientov na slovenskom finančnom trhu – napr. prostredníctvom nižšej ceny, jednoduchšieho prístupu, či rozšírením ponuky finančných produktov a služieb. Finančná inovácia neprináša žiadne identifikovateľné pozitívne priame alebo nepriame dopady pre klientov.
Finančná inovácia prinesie nepriame pozitívne dopady pre klientov – napr. RegTech riešenia, ktoré zvyšujú efektivitu a znižujú náklady pre back-office. Finančná inovácia môže ohroziť finančných klientov.
Finančná inovácia môže mať významné negatívne dopady na finančnú stabilitu v SR.