en en

Metodika na posudzovanie kritérií

na vstup do regulačného sandboxu

  Kľúčové otázky Pozitívne indikátory Negatívne indikátory
Pripravenosť záujemcu na účasť v regulačnom sandboxe a finančnej inovácie na testovanie. Je záujemca po všetkých stránkach pripravený na testovanie v regulačnom sandboxe?
Dohľad nad finančným trhom, Metodika na posudzovanie kritériíJe záujemca pripravený splniť všetky požiadavky vyplývajúce z právnych predpisov? Dohľad nad finančným trhom, Metodika na posudzovanie kritériíZáujemca si zanalyzoval právne aspekty implementácie finančnej inovácie a je schopný splniť požiadavky relevantných právnych predpisov. Dohľad nad finančným trhom, Metodika na posudzovanie kritériíZáujemca nemá právnu analýzu ohľadom implementácie finančnej inovácie, a preto nevie zaručiť, že je schopný splniť požiadavky relevantných právnych predpisov.
Dohľad nad finančným trhom, Metodika na posudzovanie kritériíJe záujemca pripravený zvládnuť testovanie po technickej stránke? Dohľad nad finančným trhom, Metodika na posudzovanie kritériíFinančná inovácia je po technickej stránke pripravená na implementáciu na slovenskom finančnom trhu. Dohľad nad finančným trhom, Metodika na posudzovanie kritériíZáujemca ešte len pracuje na technických aspektoch finančnej inovácie a preto nie je schopný implementovať finančnú inováciu na slovenský finančný trh v krátkom čase.
Dohľad nad finančným trhom, Metodika na posudzovanie kritériíJe záujemca pripravený vysporiadať sa s rizikami, ktoré môžu vzniknúť pri testovaní finančnej inovácie? Dohľad nad finančným trhom, Metodika na posudzovanie kritériíZáujemca si zanalyzoval riziká, ktoré súvisia s implementáciou finančnej inovácie a pripravil si opatrenia na ich zmiernenie. Dohľad nad finančným trhom, Metodika na posudzovanie kritériíZáujemca nemá zanalyzované riziká, ktoré môžu vzniknúť pri implementácii finančnej inovácie.
Dohľad nad finančným trhom, Metodika na posudzovanie kritériíJe žiadateľ o povolenie pripravený na licenčné konanie? Dohľad nad finančným trhom, Metodika na posudzovanie kritériíŽiadateľ o povolenie je dostatočne pripravený na licenčné konanie. Dohľad nad finančným trhom, Metodika na posudzovanie kritériíŽiadateľ o povolenie nie je pripravený na licenčné konanie a bude potrebovať dlhší čas, kým bude schopný podať relevantnú žiadosť o vydanie povolenie na výkon činnosti.
Dohľad nad finančným trhom, Metodika na posudzovanie kritériíMá záujemca jasnú predstavu o tom, čo očakáva od svojej účasti v regulačnom sandboxe? Dohľad nad finančným trhom, Metodika na posudzovanie kritériíZáujemca má jasnú predstavu o otázkach, ktoré by chcel konzultovať s NBS, o praktickej implementácii finančnej inovácie aj o priebehu testovania. Dohľad nad finančným trhom, Metodika na posudzovanie kritériíZáujemca má iba všeobecnú predstavu o svojej účasti v regulačnom sandboxe a očakáva od NBS, že mu komplexne poradí na ktoré otázky sa ma zamerať a ako má prakticky implementovať finančnú inováciu a testovať v rámci regulačného sandboxu.
Dohľad nad finančným trhom, Metodika na posudzovanie kritériíMá záujemca dostatočné zdroje na testovanie v rámci regulačného sandboxu? Dohľad nad finančným trhom, Metodika na posudzovanie kritériíZáujemca má dostatočné finančné a personálne zdroje, ktoré mu umožnia úspešne testovať finančnú inováciu v rámci regulačného sandboxu. Dohľad nad finančným trhom, Metodika na posudzovanie kritériíZáujemca nemá dostatočné finančné a personálne zdroje, a preto nie je jasné, či testovanie v regulačnom sandboxe zvládne.
Existencia potreby testovania Je účasť v regulačnom sandboxe potrebná na implementáciu finančnej inovácie na slovenskom finančnom trhu?
Dohľad nad finančným trhom, Metodika na posudzovanie kritériíVyvoláva finančná inovácia otázky ohľadom správnej aplikácie relevantných právnych predpisov v pôsobnosti NBS? Dohľad nad finančným trhom, Metodika na posudzovanie kritériíNejasnosti ohľadom aplikácie regulácie bránia záujemcovi úspešne implementovať finančnú inováciu bez účasti v regulačnom sandboxe. Dohľad nad finančným trhom, Metodika na posudzovanie kritériíAplikácia regulácie je jasná a nevyvoláva otázky.
Dohľad nad finančným trhom, Metodika na posudzovanie kritériíPotrebuje záujemca otestovať finančnú inováciu v rámci regulačného sandboxu? Dohľad nad finančným trhom, Metodika na posudzovanie kritériíZáujemca si potrebuje finančnú inováciu otestovať pred tým, než ju naplno implementuje na slovenskom finančnom trhu. Dohľad nad finančným trhom, Metodika na posudzovanie kritériíZáujemcovi postačí základne vyjasnenie regulácie (napr. prostredníctvom inovačného hubu) a nepotrebuje si následne finančnú inováciu otestovať.
Inovatívnosť Ide o finančnú inováciu?
Dohľad nad finančným trhom, Metodika na posudzovanie kritériíJe finančný produkt, služba, obchodný model alebo riešenie odlišné od ponuky iných účastníkov finančného trhu v SR, prípadne zlepšuje už existujúce finančné produkty, služby, obchodné modely alebo riešenia? Dohľad nad finančným trhom, Metodika na posudzovanie kritériíNa finančnom trhu v SR nie sú žiadne porovnateľné finančné inovácie resp. je ich málo. Dohľad nad finančným trhom, Metodika na posudzovanie kritériíFinančný produkt, služba, obchodný model alebo riešenie sú etablované na slovenskom finančnom trhu.
Dohľad nad finančným trhom, Metodika na posudzovanie kritériíFinančná inovácia, ktorú chce záujemca testovať, prináša nový prístup založený na technológiách, ktorý mení doterajší spôsob poskytovania finančných služieb v SR. Dohľad nad finančným trhom, Metodika na posudzovanie kritériíZamýšľaný finančný produkt, služba, obchodný model alebo riešenie neobsahuje prvok finančnej inovácie.
Pozitívne dopady na klientov na slovenskom finančnom trhu a neexistencia významných negatívnych dopadov na finančnú stabilitu v Slovenskej republike. Má finančná inovácia pozitívne dopady pre klientov?
Dohľad nad finančným trhom, Metodika na posudzovanie kritériíMá finančná inovácia identifikovateľné priame alebo nepriame pozitívne dopady pre klientov na slovenskom finančnom trhu? Dohľad nad finančným trhom, Metodika na posudzovanie kritériíFinančná inovácia prinesie priame pozitívne dopady pre klientov na slovenskom finančnom trhu – napr. prostredníctvom nižšej ceny, jednoduchšieho prístupu, či rozšírením ponuky finančných produktov a služieb. Dohľad nad finančným trhom, Metodika na posudzovanie kritériíFinančná inovácia neprináša žiadne identifikovateľné pozitívne priame alebo nepriame dopady pre klientov.
Dohľad nad finančným trhom, Metodika na posudzovanie kritériíFinančná inovácia prinesie nepriame pozitívne dopady pre klientov – napr. RegTech riešenia, ktoré zvyšujú efektivitu a znižujú náklady pre back-office. Dohľad nad finančným trhom, Metodika na posudzovanie kritériíFinančná inovácia môže ohroziť finančných klientov.
Dohľad nad finančným trhom, Metodika na posudzovanie kritériíFinančná inovácia môže mať významné negatívne dopady na finančnú stabilitu v SR.