en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Usmernenia ESMA a EBA z 21. marca 2018 č. ESMA71-99-598 EBA/GL/2017/12 o posúdení vhodnosti členov riadiaceho orgánu a osôb zastávajúcich kľúčové funkcie
Autor Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA), Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA)
Zdroj webové sídlo Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA)
Dátum uverejnenia 21. 3. 2018
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Tieto usmernenia sa uplatňujú od 30. júna 2018.
Doplňujúce informácie:

Tieto usmernenia sa rušia s účinnosťou od 31. decembra 2021 a od tohto dátumu sa začnú uplatňovať Usmernenia ESMA a EBA z 2. júla 2021 č. ESMA35-36-2319 EBA/GL/2021/06 – Usmernenia ESMA a EBA k posúdeniu vhodnosti členov riadiaceho orgánu a osôb zastávajúcich kľúčové funkcie.

Text dokumentu v slovenskom jazyku: Usmernenia ESMA a EBA z 21. marca 2018 č. ESMA71-99-598 EBA/GL/2017/12 o posúdení vhodnosti členov riadiaceho orgánu a osôb zastávajúcich kľúčové funkcie

Text dokumentu v anglickom jazyku: Joint ESMA/EBA guidelines on the assessment of suitability of members of the management body and key function holders

Charakter dokumentu: Usmernenia sú vydané podľa článku 16 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES.