en en

Akceptovateľné zmluvné strany

NBS je oprávnená vykonávať operácie menovej politiky Eurosystému iba so svojimi akceptovateľnými zmluvnými stranami. Akceptovateľná zmluvná strana NBS je povinná splniť tieto kritériá akceptovateľnosti:

a) musí dodržiavať povinné minimálne rezervy a nebola jej poskytnutá výnimka z jej záväzkov súvisiacich so systémom povinných minimálnych rezerv
b) ide o preukázateľne finančne zdravú úverovú inštitúciu,
c) podlieha niektorej z foriem bankového dohľadu,
d) spĺňa všetky prevádzkové požiadavky špecifikované v zmluvách alebo v regulačných opatreniach NBS alebo ECB určené pre danú operáciu alebo nástroj.

Akceptovateľná zmluvná strana NBS musí mať tiež sídlo v Slovenskej republike a musí byť zapísaná v Obchodnom registri v Slovenskej republike, vrátane pobočky zahraničnej úverovej inštitúcie. Pre prístup k operáciám menovej politiky Eurosystému NBS uzatvára so zmluvnými stranami príslušné rámcové zmluvy:

a) rámcovú zmluvu o úverových obchodoch so zábezpekou,
b) rámcovú zmluvu o termínovaných vkladových obchodoch,
c) rámcovú zmluvu o úverových obchodoch v cudzej mene,
d) zmluvu o prevádzke a využívaní informačného systému Elektronický systém zasielania ponúk do operácií menovej politiky (Electronic Bidding System).

Akceptovateľná zmluvná strana NBS má prístup k operáciám menovej politiky iba prostredníctvom NBS. Ak má zmluvná strana NBS organizačné zložky, a to ústredie a pobočky vo viacerých štátoch eurozóny, prístup k operáciám má každá organizačná zložka cez svoju domácu NCB.