en en

Nástroje menovej politiky

Operačný rámec Eurosystému zahŕňa nasledovný súbor menovopolitických nástrojov:

  • Operácie na voľnom trhu
  • Automatické operácie
  • Povinné minimálne rezervy
  • Signalizácia budúceho nastavenia menovej politiky

Operácie na voľnom trhu hrajú dôležitú úlohu v menovej politike Eurosystému pri riadení úrokových sadzieb, riadení likvidity na trhu a signalizovaní zámerov menovej politiky. Automatické operácie slúžia na dodávanie a sťahovanie jednodňovej likvidity, signalizovanie zámerov menovej politiky a ohraničenie jednodňových trhových úrokových sadzieb. V neposlednom rade, Eurosystém vyžaduje, aby úverové inštitúcie tvorili povinné minimálne rezervy na účtoch v Eurosystéme. Systém povinných minimálnych rezerv sleduje predovšetkým ciele stabilizovania úrokových sadzieb na peňažnom trhu a vytvárania štrukturálneho nedostatku likvidity. Signalizácia budúceho nastavenia menovej politiky (tzv. forward guidance) slúži na poskytnutie informácií o budúcich zámeroch menovej politiky, čím robí menovú politiku efektívnejšiu a nápomocnejšiu pri dosahovaní hlavného cieľa.

Rámec menovej politiky Eurosystému je formulovaný tak, aby sa zabezpečila účasť širokého okruhu akceptovateľných zmluvných strán, tzv. protistrán. Protistrana môže využiť automatické operácie Eurosystému a operácie na voľnom trhu, založené na štandardných tendroch, iba prostredníctvom národnej centrálnej banky štátu, v ktorom má sídlo. Pre uskutočnenie ostatných operácií na voľnom trhu si môže národná centrálna banka vybrať spomedzi akceptovateľných menovopolitických protistrán Eurosystému.

Riadenie likvidity

Riadenie likvidity Eurosystémom znamená dodávanie trhu také množstvo likvidity v eurách, ktoré je v súlade s cielenou úrovňou trhových krátkodobých úrokových sadzieb. Toto sa dosahuje prostredníctvom operácií na voľnom trhu a vyžaduje si dennú analýzu a predikciu likviditnej situácie eurozóny. Likviditné potreby bankového systému eurozóny sú výsledkom požiadavky povinných minimálnych rezerv úverových inštitúcií eurozóny a autonómnych faktorov, nad ktorými ECB nemá priamu kontrolu. Najvýznamnejšie autonómne faktory sú bankovky v obehu a vládne depozitá v národných centrálnych bankách.


Dátum poslednej aktualizácie 25. mar 2024