en en

Predpisy a infomácie

Predpisy vzťahujúce sa na výkon menovej politiky a poskytovanie vnútrodenného úveru

Rozhodnutie NBS č. 2/2015 o implementácii rámca menovej politiky Eurosystému v Slovenskej republike v  znení neskorších predpisov

Rozhodnutie ECB z 29. júla 2014 o opatreniach týkajúcich sa cielených dlhodobejších refinančných operácií (ECB/2014/34)

Rozhodnutie ECB (EÚ) 2015/299 z 10. februára 2015, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2014/34 o opatreniach týkajúcich sa cielených dlhodobejších refinančných operácií (ECB/2015/5)

Vnútrodenný úver

Vnútrodenný úver (intraday credit, ďalej len „IDC„) slúži na účely preklenutia časového nesúladu medzi prijatými a odosielanými platbami v platobnom systéme TARGET2-SK. Poskytuje ho Národná banka Slovenska (ďalej len „NBS“) oprávneným subjektom vo forme zabezpečeného povoleného debetného čerpania účtu.

IDC musí byť zabezpečený akceptovateľnou zábezpekou. Akceptovateľná zábezpeka sa skladá z tých istých aktív a nástrojov ako sú akceptovateľné aktíva pre operácie menovej politiky Eurosystému. Poskytuje sa bez úrokov na dobu kratšiu ako jeden pracovný deň. IDC sa považuje za splatený, ak účet v TARGET2-SK vykazuje kreditný alebo nulový konečný zostatok po ukončení zúčtovania medzibankových platieb.

Oprávnený subjekt môže požiadať o zriadenie/zmenu IDC od 9.00 hod. do 17.45 hod. počas pracovných dní TARGET2-SK.

 • Postup pre zriadenie/zmenu IDC

  Požadovaná hodnota IDC bude poskytnutá iba pri dostatočnej výške zábezpeky.

  1. Oprávnený subjekt zašle NBS žiadosť o zriadenie/zmenu IDC swiftovou správou
   – MT991 (vzor MT991) alebo
   – MT599 (vzor MT599)

  V prípade mimoriadnej situácie (to znamená, že nie je možné poslať swiftovú správu najmä z dôvodu technických problémov, štátom nariadenej/odporúčanej práce z domu v nadväznosti na pandemickú situáciu a pod.) môže oprávnený subjekt zaslať žiadosť o zriadenie/zmenu IDC aj e-mailovou správou (vzor e-žiadosti), ktorej obsah musí byť zaheslovaný, pričom heslo pošle oprávnený subjekt v samostatnom/nasledujúcom maile.  Žiadosť môže zaslať len oprávnená osoba (podľa Zoznamu osôb poverených vykonávaním činnosti zabezpečenia vnútrodenného úveru v TARGET2-SK) na e-mailovu adresu backofficeMPO@nbs.sk. Následne si pracovník NBS doručenie e-mailovej žiadosti overí telefonickým kontaktovaním oprávnenej osoby.

  2. NBS vykoná všetky úkony spojené s poskytnutím/zmenou IDC.

  3. Oprávnený subjekt si v platobnom systéme TARGET2-SK overí, či mu bol IDC poskytnutý v požadovanej hodnote.

  Kontakty NBS pre poskytovanie vnútrodenného úveru sú uvedené v chránenej zóne.

Požičiavanie cenných papierov

Všeobecné informácie

Rada guvernérov Európskej centrálnej banky na svojom zasadnutí rozhodla, že cenné papiere nakúpené v rámci Programu nákupu cenných papierov verejného sektora (PSPP) je možné od 2. apríla 2015 požičiavať decentralizovanou formou prostredníctvom národných centrálnych bánk eurozóny, tzv. Securities Lending cenných papierov APP a PEPP.

Ďalšie informácie o požičiavaní cenných papierov sú dostupné na stránke ECB.

Požičiavanie cenných papierov prostredníctvom NBS

NBS ako účastník programu nákupu cenných papierov verejného sektora umožňuje požičiavanie slovenských a zahraničných vládnych cenných papierov vedených v Euroclear SA/NV formou fails prevention1. Do programu požičiavania cenných papierov sú okrem cenných papierov z programu PSPP zahrnuté aj cenné papiere z programu SMP (Securities Markets Programme) a PEPP (Pandemic Emergency Purchase Programme).

Zoznam dostupných cenných papierov

SL-UPDATE_2024.06.17.xlsx

18.01 kB

1 Pod fails prevention sa rozumie dočasné krátkodobé pokrytie pozície cenným papierom, ktorý bol požičaný z cudzieho účtu v rámci depozitára za úplatu do doby, kým účastník transakcie pozíciu nevyrovná.

Zoznam korešpondenčných bánk

KódNázov korešpodenčnej bankySWIFT
AUDReserve Bank of Australia, SydneyRSBKAU2S**
CADBank of Canada, OttawaBCANCAW2
CZKČeská národní banka, PrahaCNBACZPP
č. účtu povinné*
GBPBank of England, LondonBKENGB2L**
GBPVšeobecná úverová banka, a.s.SUBASKBX***
CHFSchweizerische Nationalbank, ZurichSNBZCHZZ
JPYBank of Japan, TokyoBOJPJPJT
č.účtu povinné*
NOKVšeobecná úverová banka, a.s.SUBASKBX***
SEKSveriges Riksbank, StockholmRIKSSESS
USDFederal Reserve Bank of New York, New YorkFRNYUS33**
USDVšeobecná úverová banka, a.s.SUBASKBX***

* Prosím kontaktujte Národnú banku Slovenska, oddelenie platobného styku.
** FX+MM (Foreign Exchange + Money Markets)
*** CP (Commercial Payments)


Dátum poslednej aktualizácie 11. júl 2024