en en

Zábezpeka za úverové operácie

Akceptovateľné aktíva

Akceptovateľné aktíva sú základné (podkladové) aktíva, ktoré môžu byť použité ako zábezpeka v operáciách menovej politiky a pri vnútrodennom úvere a spĺňajú vopred určené a v Eurosystéme harmonizované kritériá akceptovateľnosti. NBS je oprávnená vykonávať len zabezpečené úverové operácie Eurosystému pričom predmetom zábezpeky sú akceptovateľné aktíva.

Akceptovateľné aktíva sa zaraďujú do dvoch skupín:

 • obchodovateľné aktíva, ktorými sú dlhové cenné papiere prijaté na obchodovanie na regulovaných alebo Eurosystémom akceptovateľných neregulovaných trhoch,
 • neobchodovateľné aktíva, ktorými sú termínovaný vklad, úverová pohľadávka, hypotekárnymi úvermi kryté dlhové retailové aktíva alebo neobchodovateľné aktíva kryté akceptovateľnými úverovými pohľadávkami.

Zoznam akceptovateľných aktív

Zoznam akceptovateľných obchodovateľných aktív uverejňuje ECB na internetovej stránke denne, vrátane zoznamov podľa jednotlivých členských štátov. ECB ani NCB neuverejňujú zoznam neobchodovateľných aktív, ani zoznam dlžníkov, prípadne ručiteľov, k týmto aktívam.

Súbor pravidiel Eurosystému na hodnotenie kreditného rizika

Pravidlá Eurosystému na hodnotenie kreditnej kvality (Eurosystem Credit Assessment Framework – ECAF) upravujú harmonizované pravidlá a postupy na zabezpečenie vysokého štandardu pri hodnotení kreditnej kvality všetkých akceptovateľných aktív v úverových operáciách Eurosystému. Tieto pravidlá zabezpečujú pre Eurosystém konzistentnosť, presnosť a porovnateľnosť troch zdrojov hodnotenia kreditnej kvality, a to pre obchodovateľné aj neobchodovateľné aktíva.

Zdrojom hodnotenia kreditnej kvality sú tieto hodnotiace skupiny:

 • externé inštitúcie hodnotiace kreditnú kvalitu (External Credit Assessment Institution – ECAI),
 • interné hodnotiace systémy zmluvných strán (Internal Rating Based – IRB),
 • interné hodnotiace systémy kreditnej kvality národných centrálnych bánk Eurosystému (In-house Credit Assessment System – ICAS),

Mobilizácia a demobilizácia akceptovateľných aktív

NBS je oprávnená vykonávať len zabezpečené úverové operácie menovej politiky Eurosystému, pričom predmetom zábezpeky sú akceptovateľné aktíva.

Ak sú akceptovateľné aktíva určené ako zábezpeka riadená združovaním zábezpek (pooling), platí, že celková hodnota zábezpek po všetkých zrážkach musí byť vyššia alebo rovná celkovej hodnote úverových obchodov vrátane úrokov. Zmluvná strana môže používať domáce a zahraničné akceptovateľné aktíva, a to ako obchodovateľné tak aj neobchodovateľné na regulovaných trhoch (ďalej len „obchodovateľné“ a „neobchodovateľné“ aktíva).

Časový harmonogram
Požiadavky na mobilizáciu/demobilizáciu domácich akceptovateľných aktív je potrebné zaslať najneskôr do 16:00 hod. V prípadne mimoriadnej situácie kontaktujte NBS.
Požiadavky na mobilizáciu/demobilizáciu cezhraničných akceptovateľných aktív je potrebné zaslať najneskôr do 16:00 hod.

 • Domáce obchodovateľné akceptovateľné aktíva

  Zmluvná strana môže mobilizovať domáce akceptovateľné aktíva evidované v Centrálnom depozitári cenných papierov SR, a.s. (ďalej len „CDCP“) formou prevodu na držiteľský účet NBS (990000000159) určený pre zábezpeky (technika REPO) alebo formou prevodu na svoj iný majetkový účet, ktorý je vyhradený pre jediného záložného veriteľa – NBS (technika PLEDGE).

  Ako účet prevodcu nemôže byť použitý držiteľský účet.

  Účty zmluvnej strany v CDCP, ktoré používa pre tieto účely, ako aj všetky zmeny musia byť zmluvnou stranou okamžite oznámené NBS.

  Dňom migrácie do Target2Securities (t.j. od 6.2.2017) NBS neposkytuje možnosť mobilizovať cenné papiere emitované v CDCP technikou PLEDGE-SUB (t.j. formou registrácie záložného práva v prospech NBS).

  Mobilizácia (doručenie) zábezpeky

  1. Zmluvná strana zašle do CDCP inštrukciu vyrovnania (služba sese.023) s transakčným kódom CNCB na dodanie aktíva (DELI) v prospech

  a) držiteľského účtu NBS (REPO)

  b) majetkového účtu zmluvnej strany vyhradeného pre NBS (PLEDGE)

  2. Zmluvná strana zašle do NBS MT540*

  3. NBS zašle do CDCP inštrukciu vyrovnania (služba sese.023) s transakčným kódom CNCB na nadobudnutie aktíva (RECE) v prospech

  a) držiteľského účtu NBS (REPO)

  b) majetkového účtu zmluvnej strany vyhradeného pre NBS (PLEDGE)

  4. Zmluvná strana a NBS sú o výsledku spárovania a vyrovnania informované výstupnými správami sese.024 (stav inštrukcie vyrovnania) a sese.025 (potvrdenie vyrovnania inštrukcie vyrovnania)

  5. Po vysporiadaní inštrukcií v CDCP zašle NBS zmluvnej strane MT544* – konfirmáciu o tom, že bolo aktívum úspešne mobilizované

  Schéma toku informácií pri mobilizácii zábezpeky
  Vzor MT540, MT544

  Demobilizácia (výber) zábezpeky

  Postup je obdobný ako pri mobilizácii aktíva s tým rozdielom, že dochádza k prevodu z držiteľského účtu NBS (REPO) / z majetkového účtu zmluvnej strany vyhradeného pre NBS (PLEDGE) v prospech majetkového účtu zmluvnej strany. Zmluvná strana zasiela do CDCP inštrukciu vyrovnania (služba sese.023) s transakčným kódom CNCB na nadobudnutie aktíva (RECE), NBS zasiela inštrukciu vyrovnania (služba sese.023) s transakčným kódom CNCB na dodanie aktíva (DELI). Namiesto správy MT540 zasiela zmluvná strana do NBS správu MT542**. Po vysporiadaní inštrukcií v CDCP zašle NBS zmluvnej strane správu MT546** – konfirmáciu o tom, že bolo aktívum úspešne demobilizované (vybraté).

  ** Vzor MT542, MT546

 • Cezhraničné obchodovateľné akceptovateľné aktíva

  Pre cezhraničnú mobilizáciu/demobilizáciu akceptovateľných aktív sa využíva model korešpondenčných centrálnych bánk (ďalej len „CCBM“).

  CCBM1 je mechanizmus zriadený Európskym systémom centrálnych bánk, ktorý umožňuje zmluvným stranám mobilizáciu aktíva držaného v inej krajine. V CCBM je národná centrálna banka v role správcu (custodian) pre ostatné národné centrálne banky s ohľadom na aktíva držané v jeho domácom depozitári cenných papierov (ďalej len „depozitár“).

  NBS používa CCBM, pričom pri mobilizácii/demobilizácii cezhraničných akceptovateľných aktív slovenskou zmluvnou stranou plní NBS funkciu domovskej centrálnej banky (ďalej len „HCB“) a pri mobilizácii/demobilizácii slovenských akceptovateľných aktív evidovaných v CDCP zahraničnou zmluvnou stranou plní NBS funkciu korešpondenčnej centrálnej banky (ďalej len „CCB“).

  Akceptovateľné aktívum (ďalej len „aktívum“) môže byť prostredníctvom CCBM mobilizované (doručené):

  1) z emitentského depozitára (t.j. depozitára, v ktorom bolo aktívum emitované) – zmluvná strana doručí aktívum na majetkový účet NBS v emitentskom depozitári daného aktíva

  2) prostredníctvom niektorého z investorských depozitárov, pokiaľ bude medzi emitentským a investorským depozitárom tzv. akceptovateľný (eligible) link2. Zmluvná strana doručí aktívum na majetkový účet NBS v investorskom depozitári.

  Vzhľadom na to, že mobilizácia/demobilizácia aktíva jemožná viacerými spôsobmi a cez rôzne depozitáre, je nevyhnutné uvádzať v MT540/MT542 aj CCB – centrálnu banku krajiny (v swiftovej správe pole 95Q), v ktorej sa depozitár (uvedený ako miesto vysporiadania) nachádza. Uvedené platí aj v prípade, ak bude investorský depozitár zhodný s emitentským. Ak doručená swiftová správa nebude obsahovať požadované údaje, resp. ak medzi investorským a emitentským depozitárom nebude existovať akceptovateľný link, bude transakcia zamietnutá.

  Pri demobilizácii aktíva je nevyhnutnou podmienkou jej vykonanie prostredníctvom tej istej CCB ako pri jeho mobilizácii.

  Informácia o tom, prostredníctvom ktorej CCB bola zrealizovaná mobilizácia, bude vo výpisoch (MT535) zasielaných zmluvným stranám.

  CCBM – postupy pre zmluvné strany Eurosystému

  2 Zoznam akceptovateľných linkov medzi depozitármi zverejňuje Európska centrálna banka na svojej webovej stránke.

  Všetky vykonávané operácie musia byť v súlade so CCBM market practices, v ktorých sa uvádzajú špecifiká pre jednotlivé krajiny a kolateralizačné techniky (REPO a PLEDGE).

  Pozn.: Pri prvej mobilizácii cezhraničného aktíva z vybranej krajiny odporúčame kontaktovať NBS na backofficeMPO@nbs.sk

  Mobilizácia (doručenie) cezhraničného akceptovateľného aktíva

  Zmluvná strana NBS chce mobilizovať cezhraničné akceptovateľné aktívum vedené v depozitári v krajine A.

  1. Zmluvná strana NBS zašle svojmu správcovi* inštrukciu, aby vybrané aktívum doručil na majetkový účet NBS v zahraničnom depozitári
  2. Správca** zašle inštrukciu do zahraničného depozitára (CSD/SSS)
  3. Zmluvná strana NBS zašle MT540*** do NBS
  4. NBS zašle MT540 korešpondenčnej centrálnej banke v krajine A
  5. Korešpondenčná centrálna banka v krajine A zašle inštrukciu do depozitára, ktorý dané aktívum eviduje, aby previedol aktívum v prospech majetkového účtu NBS vedenom v tomto depozitári
  6. Po spárovaní a spracovaní inštrukcií v zahraničnom depozitári odošle depozitár konfirmáciu korešpondenčnej centrálnej banke v krajine A
  7. Korešpondenčná centrálna banka v krajine A zašle NBS MT544 – konfirmáciu o tom, že bolo aktívum úspešne mobilizované
  8. NBS zašle zmluvnej strane NBS MT544 – konfirmáciu o tom, že bolo aktívum úspešne mobilizované


  * v prípade, ak je zahraničný depozitár zároveň aj správcom zmluvnej strany, zasiela zmluvná strana inštrukciu priamo do zahraničného depozitára

  ** neplatí, ak je zahraničný depozitár zároveň aj správcom zmluvnej strany

  Schéma toku informácií pri mobilizácii cezhraničného akceptovateľného aktíva

  Demobilizácia (výber) cezhraničného akceptovateľného aktíva

  Postup je obdobný ako pri mobilizácii cezhraničného akceptovateľného aktíva s tým rozdielom, že dochádza k prevodu z majetkového účtu NBS na majetkový účet zmluvnej strany v zahraničnom depozitári. Namiesto správ MT540 a MT544 sa zasielajú správy MT542*** a MT546.

  ***Vzor MT540, MT542

 • Slovenské obchodovateľné akceptovateľné aktíva pre zahraničné subjekty

  Zahraničná zmluvná strana môže mobilizovať slovenské akceptovateľné aktíva vedené v Centrálnom depozitári cenných papierov v SR, a.s. (ďalej len „CDCP“) formou prevodu na majetkový účet zahraničnej národnej centrálnej banky (ďalej „NCB A“) v CDCP (technika REPO) alebo formou prevodu na majetkový účet zahraničnej zmluvnej strany (ďalej „zmluvná strana A“) vyhradený pre jediného veriteľa – NCB A (technika PLEDGE).

  V prípade techniky PLEDGE je povinnosťou správcu, resp. účastníka CDCP ihneď po otvorení majetkového účtu zmluvnej strane A vyhradeného pre NCB A o tejto skutočnosti informovať NBS v rozsahu: BIC zmluvnej strany A, číslo účtu a kto je záložným veriteľom (NCB A) na danom účte.

  Takisto je povinnosťou správcu oznámiť NBS všetky zmeny.

  1. Mobilizácia (doručenie) slovenského akceptovateľného aktíva zahraničnou zmluvnou stranou

  Zmluvná strana A chce mobilizovať slovenské akceptovateľné aktívum vedené v CDCP.

  1. Zmluvná strana A zašle inštrukciu svojmu správcovi, resp. účastníkovi CDCP, aby doručil vybrané akceptovateľné aktívum v prospech

  a) majetkového účtu NCB A vedenom v CDCP (REPO)

  b) majetkového účtu zmluvnej strany A vedenom v CDCP vyhradeného pre NCB A (PLEDGE)

  2. Správca (účastník CDCP) zašle do CDCP inštrukciu vyrovnania (sese.023) s transakčným kódom CNCB na dodanie aktíva (DELI) v prospech

  a) majetkového účtu NCB A v CDCP (REPO)

  b) majetkového účtu zmluvnej strany A v CDCP vyhradeného pre NCB A (PLEDGE)

  3. Zmluvná strana A zašle MT540 do NCB A

  4. NCB A zašle MT540 korešpondenčnej centrálnej banke, t.j. NBS

  5. NBS zašle do CDCP inštrukciu vyrovnania (sese.023) s transakčným kódom CNCB na nadobudnutie aktíva (RECE) – prevod aktíva z majetkového účtu zmluvnej strany A na

  a) majetkový účet NCB A v CDCP (REPO)

  b) majetkový účet zmluvnej strany A v CDCP vyhradený pre NCB A (PLEDGE)

  6. NBS aj účastník CDCP sú o výsledku spárovania a vyrovnania informovaní výstupnými správami sese.024 (stav inštrukcie vyrovnania) a sese.025 (potvrdenie vyrovnania inštrukcie vyrovnania)

  7. Po vysporiadaní inštrukcií v CDCP NBS zašle NCB A správu MT544 – konfirmáciu o tom, že bolo aktívum úspešne mobilizované

  8. NCB A zašle zmluvnej strane A správu MT544 – konfirmáciu o tom, že bolo aktívum úspešne mobilizované

  Schéma toku informácií pri mobilizácii slovenského akceptovateľného aktíva

  2. Demobilizácia (výber) slovenského akceptovateľného aktíva zahraničnou zmluvnou stranou

  Zmluvná strana A chce demobilizovať slovenské akceptovateľné aktívum vedené v CDCP.

  Postup je obdobný ako pri mobilizácii slovenského akceptovateľného aktíva s tým rozdielom, že dochádza k prevodu z majetkového účtu NCB A v CDCP (REPO) / z majetkového účtu zmluvnej strany A v CDCP vyhradeného pre NCB A (PLEDGE) v prospech majetkového účtu zmluvnej strany A v CDCP. Účastník CDCP zasiela do CDCP inštrukciu vyrovnania (sese.023) s transakčným kódom CNCB (RECE), NBS zasiela inštrukciu vyrovnania (sese.023) s transakčným kódom CNCB (DELI). Namiesto správ MT540 a MT544 sa zasielajú správy MT542 a MT546.

 • Neobchodovateľné aktíva

  NBS prijíma ako zábezpeku v úverových operáciách neobchodovateľné aktíva:

  a) úverové pohľadávky,

  b) RMBD,

  c) termínované vklady zmluvných strán Eurosystému,

  d) DECC.

  Pred samotnou mobilizáciou neobchodovateľných aktív je nevyhnutné kontaktovať NBS na collat_MPO@nbs.sk.

  Mobilizácia/demobilizácia úverovej pohľadávky

  1. Zmluvná strana zašle do NBS MT540* (mobilizácia) / MT542* (demobilizácia)

  2. Vysporiadanie úverovej pohľadávky prebieha v NBS

  3. NBS zašle zmluvnej strane MT544* (konfirmáciu o úspešne mobilizovanej úverovej pohľadávke) / MT546* (konfirmáciu o úspešne demobilizovanej úverovej pohľadávke)

  Vzor MT540, MT542, MT544, MT546